ارجاع امر به کارشناس

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1395/02/01
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بندر گناوه

موضوع

ارجاع امر به کارشناس

پرسش

در صورت لزوم جلب نظر کارشناسان آیا دادگاه بدواً می‌تواند به هیأت کارشناسی ارجاع دهد یا بدواً باید کارشناس واحد و در صورت اعتراض به هیأت کارشناسی ارجاع دهد؟

نظر هیئت عالی

معمولاً مقامات محترم قضایی در مرحله اول کارشناسی به منظور عدم تحمیل هزینه افزون‌تر در خصوص حق‌الزحمه کارشناس به انتخاب کارشناس واحد بسنده می‌کنند و انتخاب کارشناسان متعدد در مراحل ثانوی و بعدی کارشناسی به عمل می‌آید لیکن انتخاب کارشناسان متعدد به اقتضای اهمیت موضوع منع قانونی ندارد و قابل توجیه است و از ماده 257 ق.آ.د مدنی و ماده 165 آیین دادرسی کیفری چنین منعی مستفاد نمی‌گردد.

نظر اکثریت

با عنایت به ماده 257 قانون آئین دادرسی مدنی و 165 قانون آئین دادرسی کیفری در صورتی که دادگاه تشخیص دهد در خصوص موضوع جلب نظر هیأت کارشناسی ضرورت دارد می‌تواند بدواً موضوع را به هیات کارشناسی ارجاع دهد.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه ارجاع بدوی به هیأت کارشناسی مستلزم هزینه ای به عهده خواهان می‌باشد فلذا بدواً در صورت لزوم به کارشناس واحد و سپس در صورت ضرورت به هیأت کارشناسی سه نفره ارجاع می‌شود.

منبع
برچسب‌ها