ماده 22 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

1 (اصلاحی 1402/08/20)- تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی رشته فلزات در ارزیابی ‌ها طبق ماده 11 این تعرفه در مورد ملاک و مشخصات کیفی و عملکردی تشخیص، حداقل 20 میلیون ریال و حداکثر 50/000/000 میلیون ریال خواهد بود.
2 - تعرفه دستمزد کارشناسان رشته معادن مربوط به ارزیابی ذخائر معدنی (احتمالی - ممکن - قطعی) طبق ماده 11 این تعرفه خواهد بود. در معادن زیرزمینی معادل سی و پنج درصد به تعرفه مربوطه اضافه خواهد شد.
3 - در صورتی که انجام بررسی‌ های کارشناسی در معادن منتج به ارزیابی نگردد، حق‌ الزحمه کارشناسی بر اساس ماده 9 این تعرفه قابل پرداخت خواهد بود.