شرایط عزل متولی

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/25
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: با احراز عدم اجرای نیت واقف طبق وقف نامه توسط متولی، و احراز مسامحه و اهمال وی در انجام وظائف مقرر در وقف نامه، وی به حکم دادگاه عزل خواهد شد.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای م.ز. به طرفیت آقای م.ز.، اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان دماوند موقوفه م. با تولیت آقای م.ز. به خواسته صدور حکم به عزل و ابطال تولیت خوانده ردیف اول (م.ز.) و صدور حکم به تولیت خواهان م.ز. و پرداخت هزینه دادرسی با این توضیح که خواهان اظهارداشته که احد از وراث اولاد ذکور مرحوم م.د. بوده و به لحاظ عدم اجرای وقف نامه مرحوم م.د. طبق نیت واقف توسط متولی معترض بوده و هزینه‌های مقرر را برابر نظر واقف انجام نداده و به بهانه‌های واهی از تنظیم قرارداد اجاره مستاجرین خودداری نموده‌اند و این امر باعث اعتراض مستاجرین و عدم ایفاء عواید موقوفه گردیده، فلذا عزل و ابطال تولیت متولی را به شرح خواسته درخواست نموده‌اند. دادگاه با التفات به مستندات و منضمات دادخواست و نظر به رونوشت مصدق وقف‌نامه مرحوم م.د. در... دماوند، موارد انجام وقف تصریح گردیده و تحقیقات معموله و مودای اظهارات شهود تعرفه شده در جلسه دادرسی موید عدم اجرای وقف‌نامه طبق نیت واقف می‌باشد و دلیلی بر اجرای وقف‌نامه طبق نیت واقف ابراز نداشته و اینکه مشارٌالیه مبالغی را جهت نقشه برداری از املاک موقوفه و به منظور استفاده بهینه از موقوفه و واگذاری به اشخاص جهت استیفاء منفعت جهت موقوفه‌گان نبوده و متولی میبایست طبق نظر واقف عواید موقوفه را به مصرف برسانند و اینکه اداره اوقاف در لایحه واصله به دادگستری، مدارکی مستند جهت انجام نیت واقف ابراز نداشته‌اند و در طول بیست و پنج سال متولی موظف به اجرای نیت واقف بوده و پاسخی متقن و دلیل محکمه‌پسند در اجرای نیات واقف در موقوفه توسط آقای م. و وکیل ایشان ابراز نگردیده‌است. فلذا نظر به احراز عدم اجرای نیت واقف طبق وقف‌نامه توسط متولی و احراز مسامحه و اهمال متولی در اجرای وقف‌نامه، دادگاه دعوی خواهان را ثابت و وارد تشخیص و مستندا به ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 7 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امورخیریه حکم به عزل و ابطال تولیت آقای م.ز. صادر و اعلام می‌نماید. در اجرای ماده 14 قانون ماخذ، نظر به عزل متولی تا تعیین تکلیف در خصوص متولی، موقوفه در تصرف اداره اوقاف بوده و اداره موقوفه به عهده اداره اوقاف خواهد بود. بدیهی است با توجه به عزل و ابطال تولیت آقای م. در صورت اعطاء وکالت به اشخاص، وکلا حق مداخله در امور موقوفه را نداشته و صرفا اداره موقوفه به عهده اداره اوقاف خواهد بود. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دماوند - سیادتی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی موقوفه م. و م.ز. به طرفیت م.ز. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/06/03 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دماوند که به موجب آن حکم به عزل و ابطال تولیت تجدیدنظرخواه نسبت به موقوفه م. صادر گشته است، وارد نمی‌باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع‌کننده و محکمه‌پسندی که نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترضٌ‌عنه را ایجاب نماید، ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی، مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند. مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید می‌نماید. رای صادره در مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوانعالی کشور می‌باشد.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

حجازی فر - قاضی

منبع
برچسب‌ها