تغییر عنوان مجرمانه توسط دادگاه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/02/06
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر بندر گز

موضوع

تغییر عنوان مجرمانه توسط دادگاه

پرسش

شکایتی تحت عنوان فروش مال غیر در دادسرا مطرح و پس از ارسال پرونده به دادگاه، رئیس شعبه اتهام یاد شده را تحت عنوان تبانی برای بردن مال غیر تلقی و جهت رسیدگی و صدور کیفرخواست به دادسرا اعاده و دادسرا اقدامات لازم را معمول و پس از ارسال مجدد، دادگاه توجه به عنوان جدید نکرده و پس از صدور رای و ارسال به دادگاه تجدیدنظر در خصوص سایر جرائم اظهار نظر و لکن نسبت به عنوان جدید، پرونده را جهت اقدام قانونی به دادگاه کیفری دو اعاده می‌نماید. آیا اقدامی متصور می‌باشد، وظیفه دادگاه چیست؟

نظر هیئت عالی

فرض استعلام ناظر بر وقوع دو اشتباه از سوی دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر است زیرا در فرض سوال رفتار واحدی مورد قضاوت قرار گرفته است و مطابق ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر می‌شود مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی از سوی دادگاه (بدوی یا تجدیدنظر) نیست و به هر صورت با فرض صدور رای در خصوص موضوع اتهام و صرفنظر از عنوان اتهامی که دادگاه بدوی تشخیص داده است موجب قانونی جهت رسیدگی مجدد دادگاه نخستین متعاقب ارجاع امر از سوی دادگاه تجدیدنظر وجود ندارد، همچنین ارسال و اعاده پرونده از سوی دادگاه نخستین به دادسرا نیز صحیح نبوده است.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه در خصوص فروش مال غیر اظهار نظر شده و مطرح کردن عنوان جدید از بابت ماده 263 قانون آئین دادرسی کیفری می‌باشد، در واقع قبلاً اظهار نظر شده است و نیاز به اظهار نظر مجدد از سوی دادگاه کیفری 2 نمی‌باشد.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه دادگاه تجدیدنظر پرونده را عودت داده است باید تصمیم گیری شود و باید دادگاه اظهار نظر کند و نظر به اینکه تغییر عنوان مجرمانه است نباید به دادسرا ارسال می شد و در حال حاضر باید دادگاه کیفری دو تصمیم گیری کند.

منبع
برچسب‌ها