نظریه مشورتی شماره 7/96/3189 مورخ 1396/12/26

تاریخ نظریه: 1396/12/26
شماره نظریه: 7/96/3189
شماره پرونده: 96-26-2414

استعلام:

در خصوص ممنوع الخروج نمودن محکوم علیه و اعمال ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی آیا درخواست مزبور الزاما پس از انقضای 10 روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه امکان پذیر است؟ یا به محض ابلاغ اجرائیه می توان درخواست آن را نمود؟ آیا مهلت اعتبار قرار ممنوع الخروجی محکوم علیه در پرونده حقوقی نیز مانند پرونده کیفری 6 ماه است یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با عنایت به ماده 34 قانون اجرا ی احکام مدنی، محکوم‌علیه مکلف است ظرف ده روز از ابلاغ اجرائیه، مفاد آن را به موقع اجرا گذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم‌به بدهد یا مال معرفی کند، بنابراین مقنن مهلت ده روزه ای را به محکوم‌علیه جهت اجرای طوعی مفاد حکم اعطا کرده است، بنابراین از آنجا که قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 از لواحق قانون اجرای احکام مدنی است و این مقررات در راستای قانون صدرالذکر و تسهیل اجرای حکم وضع گردیده است و با عنایت به عبارت «مرجع اجرا کننده رأی» مذکور در صدر ماده 23 قانون اخیر الذکر، صدور قرار ممنوع الخروجی محکوم‌علیه قبل از انقضای مدت ده روزه مذکور فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.
2- قرار ممنوع الخروجی محکوم‌علیه در راستای ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 تا زمان اجرای حکم یا ثبوت اعسار وی یا جلب رضایت محکوم‌له یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است و از نظر مدت، مشمول موارد مذکور در ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره ماده 292 این قانون نمی‌باشد.

منبع