الزام به تمکین زوجه با وجود بیماری هپاتیت زوج

تاریخ دادنامه قطعی: 1400/03/03

پیام: ابتلای زوج به بیماری هپاتیت B، مانع از تمکین زوجه نیست.

رای خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:

به حکایت محتویات پرونده اقای م. ف. گ. در تاریخ 1398/01/25 به طرفیت همسرش خانم م. م. دادخواستی به خواسته تمکین به دادگاه خانواده *تقدیم نموده است.که جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع گردیده است.متعاقبا خانم م. م. به طرفیت اقای م. ف. گ. دادخواست صدور حکم طلاق به علت سوی رفتار و صدمه جسمی موجب عسر و حرج تقدیم نموده است. زوج در توضیح خواسته خود اعلام کرده است.زوجه از تاریخ 1398/01/05 بدون عذر شرعی از انجام تکالیف قانونی خود امتناع و منزل مشترک را ترک نموده است. در جلسه مورخ 98/5/1 طرفین خواسته خود را به شرح دادخواست اعلام کرده اند زوج گفته است: من از این خانم می خواهم همین الان کلید در اختیار این خانم می دهم و برگردد. تصویر دادنامه شماره --- 1398/02/09 صادره از شعبه *حاکی از اینستکه در خصوص شکایت اقای م. ف. گ. (زوج) علیه خانم م. م. (زوجه) دایر بر رابطه نامشروع حکم بر برائت ایشان صادر گردیده است. (برگ 17 ) تصویر صورتجلسه مورخ 98/1/5 فوریتهای پلیسی 110 حاکی از اینستکه براساس اعلام خانم م. م. مبنی بر اینکه از ناحیه شوهر و پدر شوهر و … مورد ضرب و حرج قرار گرفته و از منزل بیرون انداخته شده است.مامور واحد گشت نیروی انتظامی در محل حاضر و ضمن تنظیم گزارش اعلام کرده است.از شوهر و پدر شوهر خواسته است.اجازه دهند تا امدن خانواده شاکیه نامبرده وارد منزل شود. در پاسخ گفته اند به هیچ عنوان اجازه ورود ندارد. برگ ( 20 ) پس از صدور قرار ارجاع امر بداوری داور انتخابی زوجه خواسته وی را طلاق و جدایی اعلام کرده است.به حکایت تصویر قرار شماره --- 1398/03/01 صادره از شعبه *در خصوص شکایت خانم م. م. بر علیه اقای م. ف. دایر بر: خیانت در امانت، سرقت و تهدید و افتراء و مزاحمت تلفنی قرار منع تعقیب صادر گردیده است. این قرار به موجب دادنامه صادره از دادگاه کیفری 2 ش. تایید گردیده است. داور انتخابی زوج علاقه وی به ادامه زندگی را اعلام کرده است.دادگاه در جلسه مورخ 1398/07/16 اظهارات طرفین و وکلاانان را استماع و درج نموده است.زوج شخصا گفته است: من چندین بار سراغ خواهان رفتم و به ایشان گفتم که بیاید البته شرط اینکه در مسجد توبه کند که این کار را نکرد. وکیل زوجه گفته است.موکلم در قبال طلاق بخشی از حقوق مالی را بذل می کند ( 50 میلیون را بذل می کند) زوج گفته است.اگر خواهان طلاق تمام حقوق مالی را بذل کند با طلاق موافقت می کنم. به دلالت تصویر دادنامه صادره از شعبه *اعتراض اقای م. ف. گ. به حکم برائت زوجه از اتهام رابطه نامشروع رد و دادنامه بدوی تایید گردیده است. براساس خواسته دادگاه در خصوص تحقیق از اصالت صورتجلسه 1398/01/05 کلانتری 15 *صورتجلسه 98/8/4 ضمیمه پرونده است.که طی ان اعلام شده است.برابر اظهار فرزند ان طرفین پدرشان در پس خروج مادرشان اعلام داشته که به همراه وی می رود که در ساعت 9 صبح بدون کسب اجازه زوج از منزل خارج شده و در ساعت 19 بهمراه مامور مادرشان بدرب خانه امده و پدرم به وی نیز گفت به خانه پدرت برو تا تکلیف را مشخص کنم. در تحقیقات محلی انجام شده افراد تحقیق شونده زوج را مردی ارام اعلام و از درگیری با خانواده اعلام بی اطلاعی نموده اند. دو برگ گواهی پزشکی مورخ 97/6/15 و 98/1/7 صادره از پزشکی قانونی *حاکی از ورود صدمات متعدد از اعضای بدن زوجه می‌باشد. همچنین یک برگ گواهی پزشکی قانونی *به تاریخ 1396/08/24 حاکی از ورود صدمه بدنی به وی می‌باشد. (برگهای 85 تا 87 ) دادگاه در جلسه مورخ 1398/08/22 نیز اظهارات طرفین را استماع و پس از اعلام ختم رسیدگی به شرح دادنامه شماره --- مورخ 1398/10/14 ضمن پذیرش دعوی خواهان تمکین زوجه را به تمکین از زوج محکوم و دادخواست متقابل زوجه را مبنی بر طلاق ابرازی خواهان بر اثبات استحقاق ایشان منطبق ندانسته و حکم به بطلان دعوای متقابل صادر و اعلام نموده است.با اعتراض وکیل زوجه نسبت باین دادنامه شعبه *به پرونده رسیدگی و به موجب دادنامه فرجامخواسته با رد تجدیدنظرخواهی تجدینظرخواه دادنامه بدوی را تایید نموده است. سپس با فرجامخواهی وکیل زوجه نسبت باین دادنامه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پس از ثبت در دفتر و جری تشریفات لازم جهت رسیدگی باین شعبه ارجاع گردیده است.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ج. ق. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره --- 1398/12/05 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد.

رای شعبه

فرجامخواهی خانم م. م. با وکالت خانم ف. ش. س. نسبت بدادنامه صادره از شعبه *به شماره فوق الذکر که حسب مفاد ان حکم به تمکین وی از اقای م. ف. گ. (زوج) صادر و در خصوص دادخواست متقابل وی (زوجه) به طرفیت زوج به خواسته صدور حکم طلاق به علت سوی رفتار و عسر و حرج حکم به بطلان دعوی صادر گردیده است.باعنایت به محتویات پرونده و ابرازی فرجامخواه وارد است.زیرا 1 - زوج در تاریخ 1398/01/05 مطابق صورتجلسه تنظیمی پلیس 110 اقدام به اخراج زوجه از منزل نموده است.که این موضوع مطابق صورتجلسه مورخ 98/8/4 نیروی انتظامی به تایید فرزند ان مشترک زوجین رسیده است.و با اظهار زوج در جلسه مورخ 98/5/1 (… همین الان کلید در اختیار این خانم می دهم) تایید گردیده است.که کلید در اختیار خانم نبوده است. 2 - مطابق دادنامه شماره --- 2 صادره از شعبه *شکایت زوج بر علیه زوجه مبنی بر داشتن روابط نامشروع منتهی به برائت گردیده است. زوج با این اقدام ابرو وحیثیت زوجه را مخدوش نموده است. 3 - مطابق 3 فقره گواهی پزشکی قانونی صادره در سالهای مختلف زوجه مورد ایراد ضرب و جرحهای متعدد قرار گرفته است.و صرفا در یک مورد منتهی به برائت زوج گردیده است. 4 - زوج در جلسه مورخ 1398/07/16 دادگاه گفته است: من چندین بار سراغ خواهان رفتم و به ایشان گفتم بیاید البته شرط اینکه در مسجد توبه کند که این کار را نکرد، و در ادامه گفته است.اگر خواهان طلاق تمام حقوق مالی را بذل کند با طلاق موافقت می کنم. پس قصد ادامه زندگی ندارد. با عنایت به مطالب فوق عسر و حرج زوجه در ادامه زندگی مشترک مسلم است.لذا به استناد بند 2 ماده 371 و بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه فرجامخواسته رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده دادنامه منقوض ارجاع می‌گردد.

پرونده پس از اعاده به دفتر دادگاه‌های تجدیدنظر استان جهت رسیدگی مجدد به شعبه دوم ارجاع گردیده است. شعبه مرقوم باتعیین وقت رسیدگی اصحاب دعوا را به دادرسی دعوت کرده است.در جلسه مورخ 99/8/18 دادگاه وکیل زوجه خواسته را به شرح دادخواست تقدیمی و لوایح ضمیمه اعلام کرده است.زوج نیز دفاعیات خود را به شرح لایحه تقدیمی اعلام و درخواست ردخواسته زوجه را اعلام نموده است. دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به شرح دادنامه شماره --- مورخ 1399/08/24 اعتراض تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه بدوی را موجه و مدلل و موثر در نقض ان تشخیص نداد و ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید نموده است.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ج. ق. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره*فرجامخواسته مشاوره نموده و چنین رای می دهد.

رای شعبه دیوان عالی کشور

رای شعبه

دادنامه صادره از شعبه *به شماره صدرالاشاره بدلایل ذیل مورد قبول و پذیرش این شعبه نبوده و اصراری می‌باشد. 1 - سوی رفتار زوج به دلالت گواهی های متعدد پزشکی قانونی محرز است. 2 - زوج علیه زوجه شکایت کیفری مبنی بر داشتن روابط نامشروع نموده که پس از رسیدگی منتهی به صدور حکم برائت زوجه گردیده و این حکم در دادگاه تجدیدنظر قطعیت یافته است. 3 - علیرغم برائت زوجه از این اتهام زوج گفته است.در صورتی حاضر به ادامه زندگی مشترک با زوجه است.که در مسجد توبه کند 4 - صورتجلسه فوریتهای پلیسی 110 مورخ 98/1/5 حاکی از اخراج زوجه از منزل توسط زوج بوده و علیرغم توصیه مامور پلیس به اجازه ورود تا امدن خانواده زوجه، زوج از ورود وی به منزل جلوگیری نموده است.این امر به تایید فرزند ان مشترک نیز رسیده است. بنابه مراتب مذکور دادنامه فرجامخواسته که همانند دادنامه صادره از شعبه *در رد خواسته خواهان استدلال و صادر گردیده است.اصراری می‌باشد. و در اجرای ماده 408 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب پرونده جهت طرح در هییت عمومی شعب حقوقی دیوانعالی کشور به اداره محترم وحدت رویه ارسال میگردد./ا 400/3/10

شعبه *

رییس شعبه: ج. ق. مستشار: دکتر ح. ح.

منبع
برچسب‌ها