مطالبه وجه التزام ناشی از عدم انتقال سند

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/03
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: برای مطالبه وجه التزام ناشی از عدم انتقال سند در موعد مقرر، متعهد له باید در موعد مقرر در دفترخانه حاضر و گواهی عدم حضور طرف مقابل را نیز اخذ کند و صرف عدم حضور متعهد در دفترخانه کافی نیست.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان الف. ج.ن. (ج.) با وکالت آقای ر. م. به طرفیت خواندگان 1 - الف. م. 2 - ع. ی.ش. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه خودرو مقوم به 51000000 ریال و مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند رسمی به مبلغ دویست و سی میلیون ریال و مطالبه خسارات دادرسی اعم از هزینه ی دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و نیز خسات تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم به شرح دادخواست تقدیمی با این توضیح که وکیل خواهان اظهار داشته طبق مبایعه‌نامه شماره 2218 مورخ 1391/06/07 موکل اینجانب یک دستگاه خودرو پژو 405 از خوانده ردیف اول خریداری می‌نمایند و ثمن نیز نقدا پرداخت می‌شود که قرار به این می‌شود که در زمان تنظیم مبایعه‌نامه تفویض وکالت شود که خوانده به تعهد خود عمل ننموده مجددا طرفین با توافق با تنظیم قرارداد ثانویه مورخ توافق می‌نمایند که سند قطعی انتقال خودرو موضوع پرونده در مورخ 1391/07/01 به نام خواهان تنظیم گردد و برای هر روز تاخیر در انجام تعهد ماهیانه مبلغ یک میلیون تومان وجه التزام تعیین شده و به شرح خواسته صدور حکم را خواستار شده است. خوانده با حضور در جلسه دادرسی مورخ 1393/09/09 و در مقام دفاع اظهار نموده‌اند که فروش خودرو به خواهان را قبول دارند و علت عدم تنظیم سند به نام خواهان به جهت تغییر مشخصات سجلی وی بوده که از ارایه کارت ملی امتناع و در نهایت در مورخ 1392/06/25 به وی تفویض وکالت شد و قرار شد بعد از تعویض پلاک با اطلاع ایشان جهت تنظیم سند به دفترخانه مراجعه نماییم که بعد از طرح شکایت کیفری که منجر به منع تعقیب شد وکالت‌نامه مذکور را به شعبه بازپرسی ارایه نمودم و آمادگی تنظیم سند را دارم. دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و دعوت طرفین به دادرسی و استماع اظهارات و مدافعات طرفین و اینکه مستند ابرازی از سوی خواهان و وکیل وی مبایعه‌نامه عادی مورخ 1391/06/07 و قرارداد ثانویه مورخ 1391/07/01 بوده که فتوکپی مصدق آن‌ها ضمیمه پرونده گردیده و بررسی محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن نظر به اینکه رابطه حقوقی طرفین که به موجب آن خوانده با دریافت ثمن، مبیع را به خواهان فروخته و خواهان کپی مصدق مدارک خود ارایه که حکایت از انعقاد بیع شرعی دارد و نظر به اینکه سند رسمی از لوازم و آثار قرار داد مزبور است و مدلول قرارداد بنا به قواعد لزوم و صحت و به تبعیت از اصل حاکمیت اراده برای طرفین متبع و لازم الرعایه است و اینکه دلیلی بر ایفاد یا اسقاط تعهداتی از ناحیه خوانده ابراز نشده و پاسخ استعلام واصله از راهور که ثبت دفتر دادگاه گردیده نیز موید مالکیت خوانده ردیف دوم می‌باشد و خوانده اخیر علی‌رغم ابلاغ در جلسه دادگاه حاضر نشده و دفاعی به عمل نیاورده است و لایحه دفاعیه نیز ارسال نکرده است علی‌هذا دعوی خواهان ثابت تشخیص و مستندا به مواد 10 و 219 و 220 و 223 و 224 و 362 و 367 و 1257 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده ردیف دوم آقای ع.ی.ش. به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی ثبت اسناد و املاک و انتقال رسمی مبیع به شرح مبایعه‌نامه فوق و خوانده ردیف اول آقای الف. م. را به پرداخت مبلغ 8485000 ریال به‌ عنوان هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ 129600 ریال بابت تعرفه خدمات و حق‌الوکاله وکیل که طبق تعرفه در اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. در خصوص قسمت دیگر خواسته خواهان دایر بر مطالبه خسارت قراردادی و وجه التزام عدم انجام تعهد (عدم انتقال سند در موعد مقرر) موضوع قرارداد ثانویه مورخ 1393/07/01 با توجه به وکالت تنظیمی شماره 36959 مورخ 1392/06/25 دفترخانه تهران قطع نظر از معاذیر اعلام شده به وسیله خوانده ردیف اول نظر به اینکه خریدار وظیفه داشته در موعد مقرر در دفترخانه حاضر و گواهی عدم حضور طرف مقابل را اخذ نماید تا مبنای مطالبات مذکور باشد که اقدامی ننموده است و این امر ظاهرا می‌تواند قرینه‌ای باشد بر توافق ضمنی و شفاهی طرفین بر تاخیر انجام تعهد لذا این قسمت از دعوی خواهان را ثابت ندانسته و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی (خسارت وجه التزام قراردادی) را صادر و اعلام می‌نماید. النهایه راجع به موضوع خسارت تاخیر تادیه نظر به اینکه تاخیر تادیه مربوط به دین مسلم و قطعی است که دارای سررسید باشد و رسما مطالبه شده و متعاقب آن طرف استنکاف نموده باشد و تاخیر تادیه خسارت است خواسته نیز خسارت است و خسارت در خسارت صحیح نیست لذا مشمول تاخیر تادیه نمی‌شود، به استناد ماده 197 قانون مارالذکر حکم به رد دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - قاسمی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. ج.ن. با وکالت آقای ر. م. به طرفیت آقای الف. م. به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به قسمت اخیر دادنامه شماره --- مورخ 1393/11/28 صادره در پرونده کلاسه شعبه --- دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که متضمن صدور حکم به رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه خسارت قراردادی و وجه التزام عدم انجام تعهد به لحاظ عدم گواهی عدم حضور از دفتر اسناد رسمی می‌باشد. با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادرگردیده و اعتراض موجه و ایراد موثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ‌ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده 358 قانون آیین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید و استوار می‌نماید. رای صادر قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

فرهاد مرادی - ‌محمدجواد خیری

منبع

محتوای مرتبط (12 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها