نحوه صدور قرار ترک تعقیب در دادگاه عمومی بخش

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/07/04
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر کمیجان

موضوع

نحوه صدور قرار ترک تعقیب در دادگاه عمومی بخش

پرسش

با در نظر گرفتن مواد 24 و 79 قانون آیین دادرسی کیفری، نحوه صدور قرار ترک تعقیب در دادگاه عمومی بخش به چه صورت است؟

نظر هیئت عالی

با عنایت به مواد 79، 24 و قسمت اخیر ماده 341 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان کمیجان استان مرکزی، موجه و مورد تائید است؛ ضمناً نظریه اقلیت قضات محترم نیز، با قسمتی از نظریه اکثریت هماهنگ است و تعارضی با آن ندارد.

نظر اکثریت

نظر به اینکه در دادگاه عمومی بخش وظایف دادستان بر عهده رئیس حوزه قضایی می‌باشد، لذا صدور قرار ترک تعقیب در این دادگاه نیز مجاز است لیکن باید مرحله تحقیق از رسیدگی تفکیک گردد به عبارتی در صورتی قرار ترک تعقیب در دادگاه عمومی بخش صادر می‌گردد. که پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی باشد و به عبارتی دارد و مرحله رسیدگی نشده باشد.

نظر اقلیت

نظر به اینکه وظایف دادستان بر عهده رئیس حوزه قضایی می‌باشد لذا صدور این قرار صرفاً توسط وی (رئیس حوزه قضایی) مجاز می‌باشد و صدور آن توسط دادرس مجاز نیست، چرا که صدور قرار ترک تعقیب از وظایف دادستان است و بر حسب ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری وظایف دادستان در حوزه قضایی بخش بر عهده رئیس حوزه قضایی می‌باشد.

منبع
برچسب‌ها