نظریه مشورتی شماره 7/1400/1464 مورخ 1401/04/26

تاریخ نظریه: 1401/04/26
شماره نظریه: 7/1400/1464
شماره پرونده: 1400-97-1464 ح

استعلام:

1- با توجه به این‌که اشخاص مقیم خارج از کشور به سامانه ثنا دسترسی ندارند، خواهشمند است اعلام فرمایید: آیا در خصوص وکالتنامه‌های مدنی که به صورت رسمی و یا کنسولی در حق وکلای دادگستری تنظیم می‌شود و متضمن اعطای تمام اختیارات قانونی به وکیل است، متعاقباً درج عبارت نمایندگی و امضای وکیل از سوی موکل جهت تنظیم وکالتنامه الکترونیکی و ارائه آن به همراه اصل وکالتنامه رسمی یا کنسولی کفایت می‌کند یا آن‌که امضای موکل باید ذیل وکالتنامه الکترونیکی قرار گیرد؟
2 -آیا در وکالتنامه‌های رسمی و یا کنسولی تنظیمی، درج عبارت توکیل برای وکلای دادگستری کافی است؟ در این صورت، موکل چگونه از انتقال مسوولیت به شخص ذی‌صلاح دیگر (سلب حق توکیل) بهره می‌گیرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف) نظر به این‌که ظاهراً در حال حاضر برای ایرانیان و دیگر اشخاص مقیم خارج از کشور دسترسی به سامانه ثنا امکان‌پذیر نیست و با عنایت به حکم مقرر در بند «س» تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 و تصریح به ضرورت تنظیم قرارداد بین وکیل و موکل در سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی موضوع این بند، به نظر می‌رسد در فرض سوال، صرف ارائه اصل وکالتنامه رسمی یا کنسولی از سوی وکیل و امضای وکیل از سوی موکل و به نمایندگی از وی کفایت می‌کند و نیازی به این نیست که الزاماً موکل وکالتنامه الکترونیکی را امضاء کند.
ب) با توجه به مبهم بودن پرسش، به کیفیت مطروحه قابلیت پاسح‌گویی ندارد.

منبع

عناوین و برچسب‌ها