اثر توافق زوجین در پرداخت مهریه بر اعسار زوج

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/11
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: توافق زوجین ضمن طلاق توافقی بر پرداخت ماهیانه نیم سکه بابت مهریه، به طور ضمنی اقرار زوج به استطاعت و تمکن خود بر پرداخت آن محسوب می‌شود؛ بنابراین در صورت تردید در اعسار و عدم ایسار وی، سابقه اعسار او استصحاب می‌شود.

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای م. ع.ش. با وکالت آقای الف. ک. به طرفیت خانم م. ش.ح. به خواسته صدور حکم بر کاهش اقساط محکوم به بابت مهریه زوجه به استناد شهادت شهود با این توضیح که به موجب دادنامه شماره --- این دادگاه پرداخت محکوم به هر ماه نیم سکه بهار ازادی تقسیط شده لیکن محکوم علیه مدعی است به سبب شرایط نامساعد مالی وشخصی ،ازدواج مجدد و حضانت فرزند با وصق طلاق و جدایی محکوم له توانائی پرداخت مبلغ اقساط را نداشته ودرخواست تحقیق از شهود، تقلیل و تعدیل مبالغ مذکور را دارد اظهارات شهود تعرفه شده خواهان همگی بر تایید ادعای او درخصوص عدم توانایی اشعار دارد. دادگاه با عنایت به مراتب فوق و عدم ارایه ایراد و دفاع موثری از ناحیه خوانده حضورندارد و دفاعی نداشته است.نظر به اینکه به شرح سند طلاق.....دفتر.......تنکابن ،خواهان تشکیل زندگی مجدد اده است علاوه حضانت فرزند مشترک قبلی را عهده دار است و با گذشت زمان از توافق قبلی امارات و قراین فوق اقتضای تعدیل دارد النهایه دادگاه دعوی خواهان را به طرفیت خوانده وارد دانسته و با احراز ناتوانی وی در پرداخت اقساط مقرر مستندا به مواد 1 - 2 - 37 قانون اعسار و ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی وتبصره ذیل ماده 19 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون مذکور قرار تعدیل اقساط محکوم به را به شرح زیر صادر واعلام می دارد: خواهان در اقساط اتی بایستی هر سه ماه یک سکه بهار ازادی پرداخت نماید این رای غیابی ظرق بیست روز قابل واخواهی وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه‌های محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رییس شعبه --- دادگاه خانواده تهران

محمدامین وحدانی نیا

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

درخصوص دادخواست واخواهی خانم م. ش.ح. فرزند ح. به طرفیت اقای م. ع.ش. فرزند ف.الف. با وکالت الف. ک. به خواسته تقاضای واخواهی از دادنامه شماره --- صادره از شعبه --- محاکم عمومی تهران؛ با عنایت به محتویات پرونده و مفاد و مبانی دادنامه معترض عنه آن، نظر به اینکه زوج ازدواج مجمدد نموده و بایستی شرایط جدید وی مد نظر قرار گیرد از طرفی زوجه می گوید دانشجو هست و کارمند بانک در بخش خدمات انفور ماتیک است و بنابراین حقوق متعارف می‌گیرد از این رو ازجانب واخواه اعتراض موثر و مستدلی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه پیش گفته را ایجاب نماید به عمل نیامده و دادنامه صادره حسب محتویات پرونده و دلایل و مدارک موجود در آن خصوصا با توجه به نحوه اظهارات واخواه در جلسه دادرسی صحیحا صادر گردیده است، به نظر دادگاه مغایرتی با موازین قانونی و اصول و تشریفات دادرسی نداشته و خدشه ای بر آن وارد نیست.بنابراین دادگاه با رد اعتراض به عمل آمده به استناد مواد 305 و 306 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب و نظر به استدلال و مستندات منعکس در دادنامه واخواسته رای معترض عنه را با این قید که هر یک ماه و نیم قیمت روز نیم سکه مستقیم به حساب زوجه واریز و فیش بانکی ان نزد زوج نگهداری شود رای با این اصلاح استوار می‌شود.این رای حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رییس شعبه --- دادگاه خانواده تهران

محمدامین وحدانی نیا

رای دادگاه تجدیدنظر استان

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی خانم م. ش.ح. به طرفیت آقای م. ع.ش. از دادنامه شماره --- - 1394/04/10 صادر شده از شعبه --- دادگاه خانواده تهران وارد و موجه است و رای مذکور که به موجب آن با رد واخواهی تجدیدنظرخواه، دادنامه غیابی شماره 445 - 1394/03/18 که متضمن تعدیل اقساط مهریه از ماهیانه نیم سکه به هر سه ماه یک سکه بوده با تبدیل عین سکه به قیمت روز مورد تایید قرار گرفته است مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادر نشده است زیرا به موجب دادنامه شماره --- دادگاه بدوی در تاریخ 1392/04/16 در ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش و طلاق توافقی مقرر گردیده مابقی مهریه ماهیانه نیم سکه تادیه گردد و چون این رای با توافق طرفین بوده بنابر این توافق مذکور به طور ضمنی اقرار و اذعان تجدیدنظرخوانده به استطاعت و تمکن خود بر پرداخت ماهیانه نیم سکه محسوب می‌گردد و از آن تاریخ به بعد تغییر خاصی در زندگی وی به وجود نیامده تا اقتضاء تعدیل میزان اقساط را نماید قیمت سکه نیز نه تنها افزایش نیافته بلکه نسبت به آن زمان کمتر هم شده است میزان حقوق و در آمد وی نیز به تناسب افزایش تورم افزایش یافته است و در آمد نامبرده در حال حاضر به میزانی است که با حدود یک چهارم آن ماهیانه نیم سکه را تامین و بپردازد النهایه در صورت تردید در اعسار و عدم ایسار وی سابقه اعسار او استصحاب می‌گردد لذا با استناد به ماده 358 قانون آ یین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی صادر می‌گردد این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

‌محرمعلی بیگدلی - علیرضا زاهدیان

منبع

محتوای مرتبط (2 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها