مسئولیت صادرکننده و ظهرنویس در حواله های پرداخت

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/06
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: صادرکننده و ظهرنویس حواله های پرداخت، علی رغم اینکه حواله های موصوف از اسناد تجاری محسوب نمی شوند، اما بنا بر رویه حاکم بر عرف، به‌ صورت تضامنی پرداخت وجه اسناد را متعهد می‌شوند.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوای آقای ع.ع.م. با وکالت آقای م.پ.. به‌ طرفیت آقایان 1 - م.الف. 2 - م.ک. به‌ خواسته مطالبه مبلغ پانصد و پنجاه میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه که با توجه به اوراق و محتویات پرونده دلایل و مدارک استنادی خواهان از جمله 5 فقره حواله و گواهی‌نامه‌های صادره از مرجع محال‌ علیه و اینکه خوانده ردیف اول به‌ عنوان صادر کننده و خوانده ردیف دوم به ‌عنوان ضامن ظهر حواله‌ها را امضا نموده است و خواندگان در جلسه دادرسی خدشه و ایرادی به مستندات خواهان به‌ عمل نیاورده‌اند از طرفی علی‌رغم اینکه حواله‌های استنادی از اسناد تجاری محسوب نمی‌گردند اما بنا بر رویه حاکم بر عرف صادر کننده و ظهرنویس اسناد فوق به‌ صورت تضامنی پرداخت وجه اسناد را متعهد می‌شوند و اینکه خوانده ردیف اول مدعی معیوب بودن کالاهای مورد معامله و فسخ آن شده است با التفات بر اینکه فسخ از حقوق متعاملین می‌باشند و خوانده دلیلی بر فسخ معامله ارائه ننموده است بنابراین دادگاه دعوای خواهان را وارد تشخیص و به استناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 1284 و 1301 قانون مدنی و ماده 403 قانون تجارت خواندگان را متضامنا به پرداخت مبلغ پانصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 11/051/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست 91/11/23 13 تا زمان اجرای حکم و حق‌الوکاله برابر تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می‌نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمودزاده

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م.ک. به ‌طرفیت آقای ع.ع. از دادنامه شماره --- مورخ 1393/02/17 صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ پانصد و پنجاه میلیون ریال وجه 5 فقره حواله به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلع 11/051/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست 1391/11/02 تا زمان اجرای حکم و حق‌ الوکاله وکیل برابر تعرفه قانونی در حق تجدیدنظرخوانده محکوم گردیده وارد و موجه نیست و رای صادره فاقد ایراد و اشکال اساسی بوده و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی اصدار گردیده و تقاضای مطروحه با هیچ کدام از قیود مقیده در ماده 348 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی منطبق نمی‌باشد لهذا تجدیدنظرخواهی را غیر موجه تشخیص و با رد اعتراض دادنامه معترض‌ عنه را با استناد به ماده 358 از قانون مرقوم تایید می‌نماید این رای قطعی است.

مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران

حسینی- صادقی

منبع
برچسب‌ها