تسری قانون کار یا مقررات مربوط به تصادفات درخصوص صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در رانندگی نسبت به کارگر شهرداری

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/07/29
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر کاشان

موضوع

تسری قانون کار یا مقررات مربوط به تصادفات در خصوص صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در رانندگی نسبت به کارگر شهرداری

پرسش

کارگر شرکت زباله بر، در عقب خودرو قرار داشته که کارگر در اثر سرعت غیرمجاز راننده پرت شده و مصدوم می‌گردد. آیا این موضوع مشمول حوادث حین کار می‌باشد یا حادثه رانندگی (ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی) است؟

نظر هیات عالی

با عنایت به ماده 12 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 و ماده 36 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و ماده 95 قانون کار چنانچه حادثه‌ای در حین انجام کار و بر اثر وسایل نقلیه برای کارگر رخ دهد که منجر به مصدومیت یا فوت وی شود، تحت شمول هر دو نظام حقوق کار و تصادفات قرار می‌گیرد و درنتیجه در این‌گونه حوادث باید از نظر کارشناسان راهنمایی و رانندگی و بازرسان کار، هر دو استفاده شود.

نظر اکثریت

حادثه رانندگی است؛ به جهت اینکه راننده در استفاده از وسیله نقلیه بی‌احتیاطی نموده است؛ ضمن اینکه نمی‌توان کارفرما را مکلف نمود تا جایگاه عقب خودرو را ایمن نماید که در صورت عدم اقدام او را مقصر بدانیم زیرا سوار نمودن کارگر یا هر شخص دیگری در عقب خودرو برخلاف مقررات و موازین می‌باشد.

نظر اقلیت

حادثه حین کار است؛ چون‌که کارگر برای کارفرما کار می‌کند و ماهیت کار آن‌ها با خودرو است و در اینجا کارگر فرد ثالث محسوب نمی‌شود؛ اگرچه در ظاهر حادثه به طریق وسیله نقلیه صورت گرفته است، لیکن در ماهیت امر حادثه در دل کار و برای کارگران در حال کار و به سبب آن واقع شده است.

منبع
برچسب‌ها