نظریه مشورتی شماره 7/1400/1754 مورخ 1401/06/01

تاریخ نظریه: 1401/06/01
شماره نظریه: 7/1400/1754
شماره پرونده: 1400-168-1754 ک

استعلام:

چنانچه موضوعی در دادسرا مورد قرار منع تعقیب واقع شود و پس از اعتراض شاکی مسئله در دادگاه کیفری 2 طرح گردد و دادگاه کیفری 2 با اعتقاد به لزوم صدور قرار اناطه قرار منع تعقیب را به منظور پیگیری اناطه نقض نماید و پرونده به دادسرا اعاده گردد و معلوم شود موضوع مشمول تبصره 2 ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری بوده است؛ با توجه به اینکه قرار منع تعقیب نقض شده است بفرمایید:
1- اساساً با توجه به مفاد ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری نیازی به نقض قرار منع تعقیب می‌باشد یا نوعی توقف و تعلیق صورت می‌گیرد؟
2- حال که قرار منع تعقیب نقض شده است تکلیف دادسرا و دادگاه چیست؟
3- چنانچه پرونده از دادسرا به دادگاه با تذکر اعاده شود؟ آیا دادگاه علی‌رغم نقض قرار منع تعقیب می‌تواند به بررسی و ادامه رسیدگی اقدام نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- نظر نخست: نظر به اینکه صدور قرار اناطه جهت روشن شدن وضعیت مالکیت بخشی از تحقیقات مقدماتی است که باید در دادسرا انجام شود، در صورتی که به نظر دادگاه صدور قرار اناطه ضرورت داشته باشد و این اقدام در دادسرا انجام نگرفته باشد، دادگاه می‌تواند در اجرای ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، رأساً نسبت به صدور قرار اناطه اقدام یا پرونده را جهت رفع نقص به دادسرا اعاده ‌نماید.
نظر دوم: هرگاه دادگاه کیفری در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی خصوصی نسبت به قرار منع تعقیب دادسرا، موضوع پرونده را از موارد صدور قرار اناطه تشخیص دهد، با توجه به مواد 21، 271، 273 و 274 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، باید بدون نقض قرار منع تعقیب دادسرا و با تعیین ذینفع، رأساً قرار اناطه صادر و ابلاغ نماید.
2 و 3- با توجه به آنچه در بند یک آورده شد، پاسخ به این سوالات منتفی است

منبع