شرط الزام به تحویل مبیع غیرمنقول

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/09/26
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: لازمه الزام به تحویل مبیع غیرمنقول، انتقال رسمی پلاک موضوع دعوی به نام خواهان است.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1391/10/20

رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای م. ه.خ. با وکالت آقای ح. د. به طرفیت آقایان و خانمها 1 - ع. 2 - ف. 3 - ف. 4 - ل. 5 - م. شهرت همگی الف. 6 - الف. م.گ. 7 - ر. س. 8 - ع. ر. به خواسته 1 ) ابطال تقسیم نامه رسمی 10492 مورخه 1379/09/12 تنظیمی در دفترخانه... تهران 2 ) ابطال سند رسمی ثبت شده ذیل شماره 42905 صفحه... دفتر جلد... اداره ثبت کن نسبت به قطعه... تفکیکی 3 ) الزام به تنظیم سند رسمی ششدانگ یکدستگان آپارتمان به شماره... تفکیکی واقع در پلاک ثبتی... مفروز و مجزی شده از... بخش... تهران 4 ) الزام به تحویل آپارتمان یاد شده به انضمام پرداخت خسارات دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی با این توضیح که خواهان با ارائه تصویر قرارداد مورخ 1378/01/24 که دلالت برفروش آپارتمان مذکور از سوی آقای ع. الف. به خواهان دارد و دادنامه شماره --- مورخه 1383/02/08 صادره از شبعه 215 دادگاه حقوقی تهران موضوع پرونده کلاسه --- ، دادنامه شماره --- مورخه 1383/05/31 صادره از شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران در مقام تائید دادنامه صادره از شعبه --- ، دادنامه شماره --- مورخه 1386/09/18 صادره از شعبه --- تشخیص دیوانعالی کشور اظهار داشته است آپارتمان موضوع دعوی را طی قرارداد مذکور از خوانده ردیف اول خریداری نموده و به تعهدات خود مبنی بر پرداخت به موقع ثمن در مواعد مندرج در ظهر قرارداد عمل نموده است خوانده مذکور به موجب مندرجات متن قرارداد مکلف به تحویل مبیع در مورخ 1378/10/01 بوده که از انجام این امر و همچنین تعهد خود مبنی بر انتقال رسمی آن در موعد سه ماهه پس از تحویل استنکاف ورزیده علیهذا جهت الزام وی به تنظیم سند رسمی انتقال پرونده‌ای با کلاسه... در شعبه --- دادگاه عمومی تشکیل گردیده و در فرایند رسیدگی و به موجب پاسخ استعلام ثبتی مشخص می‌گردد که فروشنده برخلاف تعهد خویش در مبایعه نامه تنظیمی، آپارتمان مذکور را طبق تقسیم نامه شماره... مورخ 1379/09/12 تنظیمی در دفترخانه... تهران به خوانده ردیف دوم انتقال داده و سند رسمی صادر گردیده است که بدین جهت و به لحاظ به نتیجه نرسیدن پرونده حقوقی در این مرحله ناگزیر به طرح شکایت کیفری تحت عنوان فروش مال غیر می‌گردد که به موجب دادنامه شماره --- مورخ 1380/02/12 اصداری از شعبه --- دادگاه عمومی تهران خوانده ردیف اول به جرم مذکور محکوم به حبس و جزای نقدی در حق دولت می‌شود. ضمنا ادعای خوانده اخیرالذکر مبنی بر ابطال مبایعه نامه تنظیمی و فسخ آن به موجب دادنامه صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران به شرح مذکور محکوم به رد گردیده است علیهذا توجها به مطالب مذکور، ‌انجام بیع شرعی و قانونی با اسقاط کافه خیارات به موجب بند ج قرارداد منعقده و درج متراژ تقریبی آپارتمان موضوع قرارداد به 60 مترمربع در متن مبایعه نامه و توافق مندرج در ظهر آن بر پرداخت الباقی ثمن از ناحیه خریدار به فروشنده در صورتی که مبیع مازاد بر متراژ مذکور درآید، تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده است لذا دادگاه من حیث المجموع با عنایت به اظهارات خواهان و اسناد ارائه شده از ناحیه وی از جمله قرارداد تنظیمی فیمابین موضوع دعوی و توجها به اصل لزوم قراردادها و قاعده المومنون عنه شروطهم با احراز وجود رابطه قراردادی فیمابین خواهان و خوانده ردیف اول و مقدم بودن آن بر انتقال بعدی که به ترتیب در تاریخهای 1378/01/24 و 1379/09/12 صورت پذیرفته است و همچنین احراز مالکیت خواندگان به موجب پاسخ استعلام ثبتی واصله و نیز مفاد دادنامه‌های یاد شده بالاخص دادنامه صادره از شعبه --- تشخیص دیوانعالی کشور و نظر به مصونیت دعوی مطروحه از هرگونه تعرضی با وصف ابلاغ قانونی وقت دادرسی به خواندگان دادگاه دعوی خواهان ثابت تشخیص داده مستندا به مواد 10 و 219 و 220 و 1257 و 1288 و 1301 قانون مدنی و 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به ابطال تقسیم‌نامه شماره 10492 مورخه 1379/09/12 و ابطال سند رسمی ثبت شده ذیل شماره 42905 صفحه 1584 دفتر جلد 121 کن (به شماره چاپی 010745 مورخه 1379/09/26 ) صرفا در خصوص آپارتمان مربوط به شماره قطعه... تفکیکی و از پلاک یاد شده و الزام خوانده ردیف اول به تحویل مبیع و پرداخت مبلغ 2/050/000 ریال بابت هزینه دادرسی به انضمام حق الوکاله وکیل طبق تعرفه به عنوان خسارت دادرسی در حق خواهان و نیز الزام تمامی خواندگان به انتقال سند رسمی آپارتمان موضوع دعوی به شماره پلاک ثبتی موصوف به نام خواهان در قبال پرداخت الباقی ثمن معامله از ناحیه وی با درنظر داشتن مساحت ملک به متراژ 79/80 مترمربع و از قرار هر مترمربع مبلغ 1/285/000 ریال به مبلغ 443/000 / 25 ریال صادر و اعلام می‌گردد. حکم صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این محکمه می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران

علیرضا صالحی جوزانی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/04/18

رای دادگاه

در خصوص واخواهی آقایان و خانمها 1 - ع. 2 - ف. 3 - ف. 4 - ل. 5 - م. شهرت همگی الف. 6 - الف. م.گ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1391/10/20 این محکمه به طرفیت آقای م. ه.خ. با وکالت آقای ح. د.پ.د.، با عنایت به ملاحظه محتویات پرونده و لوایح تقدیمی آقای ع. الف. و خانم الف. م.گ. نظر به اینکه واخواه دلایل و مدارک محکمه پسندی که موجبات نقض دادنامه معترض عنه را فراهم نماید اقامه ننموده است و با توجه به اینکه دادنامه موصوف وفق موازین قانونی و رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی صادر گردیده و خالی از هرگونه خدشه می‌باشد لذا دادگاه مستندا به ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد واخواهی به عمل آمده حکم بر تائید دادنامه مذکور صادر و اعلام می‌نماید حکم صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران

علیرضا صالحی جوزانی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/09/26

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان و خانم ها م. ،ع.، ل.، ف. و ف. همگی با نام خانوادگی الف. و الف. م.گ. به طرفیت آقای م. ه.خ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/04/18 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که در مقام رسیدگی واخواهی و تائید دادنامه غیابی شماره 910728 مورخ 1391/10/20 صادر و به موجب آن در مورد دعوی تجدیدنظرخوانده آقای م. ه.خ. مبنی بر ابطال تقسیم نامه رسمی 10492 مورخ 1379/09/12 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی... تهران و ابطال سند رسمی ذیل شماره 42905 صفحه 1584 دفتر جلد 121 اداره ثبت کن نسبت به قطعه... تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی شش دانگ یک دستگاه آپارتمان به شماره... تفکیکی واقع در پلاک ثبتی... مفروز و مجزی شده از 3716/122 بخش یازده تهران و الزام به تحویل آپارتمان یاد شده به علاوه مطالبه خسارت دادرسی، رای به ابطال تقسیم نامه موصوف و ابطال سند مالکیت رسمی و الزام آقای ع. الف. به تحویل مبیع و پرداخت 2/050/000 ریال بابت هزینه دادرسی به انضمام حق الوکاله وکیل برابر تعرفه و الزام تجدیدنظرخواهان به انتقال رسمی آپارتمان در قبال پرداخت الباقی ثمن به شرح دادنامه صادر شده است، دادگاه با توجه به محتویات پرونده چون از سوی تجدیدنظرخواهان جز در قسمت مربوط به الزام و تحویل و تنظیم سند انتقال اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد ارائه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد. لذا با رد تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 358 قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته تائید می‌شود. اما آن قسمت از دادنامه که ناظر به محکومیت به تحویل مبیع و الزام به انتقال رسمی پلاک می‌باشد. با توجه به پاسخ استعلام به شماره 48756 مورخ 1392/09/02 اداره ثبت اسناد و املاک کن که طی آن اشاره به انتقال پلاک ثبتی... (قطعه... تفکیکی) از سوی آقای م. الف. طی سند شماره 154104 مورخ 1388/10/21 دفتر... اسناد رسمی تهران به آقای م. ط. شده است بنابراین دعوی الزام به تنظیم سند متوجه آقای م. الف. نبوده و در الزام به تحویل مبیع، لازمه آن انتقال رسمی پلاک به نام خواهان بدوی می‌باشد. لذا با وصف فوق مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 2 و 84 قانون مرقوم با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در قسمتهای اخیر، قرار رد دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می‌نماید. این رای قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

حمیدرضا قمری - سیدمحسن نوری نجفی

منبع
برچسب‌ها