اعتراض به حکم مطالبه نفقه از سوی پدر بابت پسر 20 ساله

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/10/23
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر کرد کوی

موضوع

اعتراض به حکم مطالبه نفقه از سوی پدر بابت پسر 20 ساله

پرسش

فرزند 20 ساله پدری علیه پدرش دادخواست مطالبه نفقه را مطرح کرد که در شورای حل اختلاف رای صادر شد و با عدم اعتراض پدر (خوانده) رای بدوی شورا قطعی شد. چون پدر نمی‌تواند به رای اعتراض کند و به دنبال نقض رای نفقه است (رای محکومیت خودش) دادخواستی را مطرح کرد مبنی بر حکم به اشتغال پسرش در فلان کارگاه از تاریخ فلان و استناد او به ماده 1197 قانون مدنی است که با فرض صدور حکم‌ له خواهان (که پسرش قبلاً مشغول به کار بوده است و مستحق نفقه نیست) می‌خواهد رای نفقه را نقض کند و اعاده دادرسی در پرونده مطالبه نفقه مطرح کند. حال آیا دادخواست پدر (حکم به اشتغال پسرش) قابل استماع است؟

نظر هیات عالی

در صورتی که دعوای پدر مبنی بر صدور حکم بر اعلام ملائت و اشتغال پسر ناظر بر بازه زمانی مورد رسیدگی دادگاه در در دعوای مطالبه نفقه باشد، قابلیت استماع ندارد؛ لیکن اگر مربوط به زمان بعد از صدور حکم محکومیت به پرداخت نفقه باشد به لحاظ امر حادث قابلیت استماع و رسیدگی را دارد.

نظر اکثریت

بله، اعتبار امر مختومه متصور نیست، خواهان اولین بار است که این خواسته را طرح کرده است و حکم قبلی صادر نشده است، دادگاه مرجع عام تظلمات است و با منشاء یا صحت دعوی خواهان کاری ندارد. دادگاه می‌بایست رسیدگی و له خواهان اقدام کند و اگر خوانده (فرزند) اذعان به ادعای پدرش داشت اقرار محسوب می‌شود که قطعی است پدر می‌تواند با رای صادره نسبت به طرح اعاده دادرسی اقدام کند و این امر دارای منع قانونی نیست.

نظر اقلیت

خیر، خواسته خواهان (پدر) ترافعی نیست و فرزندان قبول دارند که در فلان تاریخ مشغول به کار بوده‌اند و اشتغال آنها ربط به ماده 1197 ندارد این یک دفاعی است از سوی پدر که در پرونده شورا مطرح نشده است و لذا بحث نفقه اعتبار مختوم دارد و خوانده نمی‌تواند چنین خواسته‌ای داشته باشد می‌توان با این استدلال که خواسته توافقی نیست و اصلاً نفعی برای خواهان متصور نیست؛ او با اخذ گواهی از صنف کاری پسرش می‌تواند به خواسته‌اش برسد قرار عدم استماع دعوی را صادر نمود. (مواد 2 و 84 قانون آیین دادرسی مدنی)

منبع
برچسب‌ها