رای شماره 401 مورخ 1381/11/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 244/79

شاکی: آقای جمشید شکیبایی و غیره

موضوع: ‌ابطال طرح تفصیلی آباده مصوب 1372 نسبت به پلاک 2157 بخش 15 فارس

تاریخ رای: یکشنبه 6 بهمن 1381

شماره دادنامه: 401

مقدمه: شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، اینجانبان به‌موجب سند مالکیت مالک یک قطعه زمین تحت پلاک ثبتی 2157 بخش 15 فارس می‌باشم. در طرح تفصیلی سال 1372 کاربری آن به صورت باغ منظور نموده‌اند که کاربری باغ آن در طرح تفصیلی از اشکالات عمده طرح مذکور می‌باشد. این در حالی است که نظر کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری بایر تشخیص و اعلام گردیده ‌است. با توجه به مستندات ارائه شده کمیسیون ماده 5 بدون در نظر گرفتن سوابق ثبتی، عکس‌های هوایی و … کاربری باغ را معین نموده لذا درخواست ابطال مصوبه طرح تفصیلی نسبت به پلاک فوق را داریم. مدیر املاک سازمان مسکن و شهرسازی فارس در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 26384/53 مورخ 1380/12/09 اعلام داشته‌اند،‌خواسته شکات ابطال طرح تفصیلی شهر آباده نسبت به پلاک 2157 است با عنایت به اینکه مشاورین طرح جامع و تفصیلی پس از بررسی سرانه جمعیت و نیازهای عمومی شهر مبادرت به تهیه طرح جامع(کاربری اراضی) و نهایتاً طرح تفصیلی می‌نمایند و نظریه کمسیون ماده 12 قانون زمین شهری ارتباطی با طرح جامع و تفصیلی که خدمات شهری و کاربری زمین را مشخص می‌نماید ندارد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

به‌موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها و سایر نظامات دولتی متضمن قواعد آمره عام و کلی از جهات مقرر در ماده مذکور قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است نظر به اینکه تصمیم کمیسیون موضو ع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری این مستقر در استان فارس که ملک شاکی را در طرح تفصیلی داری کاربری باغ اعلام نموده‌ است متضمن وضع قاعده آمره وکلی نمی‌باشد و در نتیجه از مصادیق مقررات و نظامات دولتی مذکور در ماده 25 قانون فوق‌الاشعار محسوب نمی‌شود، بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض به تصمیم مذکور در هیات عمومی دیوان وجود ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع