نظریه مشورتی شماره 7/1402/110 مورخ 1402/04/05

تاریخ نظریه: 1402/04/05
شماره نظریه: 7/1402/110
شماره پرونده: 1402-9/16-110ح

استعلام:

آیا قضات شورای حل اختلاف در مقام رسیدگی به دعاوی مربوط به خانواده (مهریه، نفقه و جهیزیه با رعایت نصاب قانونی) و قضات دادگاه عمومی حقوقی که مرجع تجدیدنظر از این آراء هستند، باید در اجرای ماده 3 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 متاهل باشند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

آنچه در ماده 3 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 به عنوان شرایط قاضی دادگاه خانواده بیان شده است (تاهل و داشتن چهار سال سابقه خدمت قضایی)، ناظر بر شرایط قضاتی است که به عنوان قاضی دادگاه خانواده موضوع ماده یک این قانون منصوب می‌شوند و تا زمانی که دادگاه‌های خانواده موضوع ماده قانونی اخیرالذکر تشکیل نشده است، برای قضات دادگاه‌های عمومی حقوقی که به دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کنند و همچنین قضات شورای حل اختلاف در حدود صلاحیت مقرر در ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، وجود شرایط مذکور در ماده 3 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، الزامی نیست.

منبع