شرط تحقق بزه افترا

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/26
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: سبق رسیدگی به اتهام انتسابی، از شروط تحقق بزه افترا است.

رای دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای م. آزاد با قبولی کفالت، دایر بر مزاحمت تلفنی و فحاشی و افترا از طریق ارسال پیام کوتاه های مستهجن مستخرجه و حضوری نسبت به خانم ع. فرزند...؛ با عنایت به شکایت شاکیان (مشارالیها و همسرش)، شهادت شهود، تحقیقات معموله، صورت جلسه پیام کوتاه های موهن پیوست از خط متهم به خط شاکیه، کیفرخواست 175 مورخ 30/01/93 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ری، عدم حضور او در دادگاه علی رغم ابلاغ قانونی و انتظار کافی، معرفی نکردن وکیل و عدم ارسال لایحه و سایر اوضاع واحوال و اماره و قرینه های موجود، بزه منتسبه محرز است. فلذا دادگاه با استناد به مواد 608 و 641 از قانون مجازات اسلامی 1375 و 134 قانون مجازات اسلامی 1392 به لحاظ خشکاندن ریشه بی حرمتی ها در خانه و خانواده و اجتماع، حفظ حرمت و کرامت انسان ها بندگان خدا که قوه قضائیه (دادگستری) منادی آن می‌باشد، پیش گفته را به 74 ضربه شلاق بابت فحاشی (اهانت) و تحمل شش ماه حبس تعزیری به جهت مزاحمت تلفنی محکوم می‌نماید. و اما راجع به افتراء به نظر دادگاه نیاز به سبق رسیدگی دارد (یعنی فرد از عهده اثبات آن برنیامده و منجر به مختومه شدن پرونده شده باشد)، به دلیل عدم حصول این مرحله از رسیدگی این قسمت از کیفرخواست رد و به استناد بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 120 قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب برائت متهم را صادر و در مورد اتهام خانم الف. به لحاظ صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادسرا این دادگاه مواجه با تکلیفی نمی‌باشد. رای صادره محکومیت مستند به ماده 217 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری اشاره شده غیابی و ظرف 10 روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این شعبه و سپس مدت بیست روز مثل برائت قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. لازم به ذکر است در مانحن فیه اجرای احکام بر اساس تبصره چهارم ماده 134 مذکور اقدام خواهند نمود.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی ری - ابراهیمیان

در خصوص واخواهی محکوم علیه آقای م. نسبت به دادنامه --- مورخ 25/04/93 صادره از این شعبه که به موجب آن به اتهام مزاحمت تلفنی و فحاشی به حبس و شلاق محکوم گردیده؛ دادگاه با بررسی مندرجات پرونده محاکماتی و لایحه تقدیمی دلیلی موثر بر فسخ رای صادره مشاهده نمی‌نماید و ازلحاظ شکلی هم ایراد و اشکالی به چشم نمی خورد. بنابراین رای وفق موازین و درست صادرشده، لذا با استناد به ماده 218 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد اعتراض واخواه، دادنامه معترض عنه را به عینه تایید می‌نماید. رای صادره حضوری تلقی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی ری - ابراهیمیان

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 01/06/93 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهرری که در مقام واخواهی از دادنامه غیابی شماره 237 - 25/04/93 همان دادگاه اصدار یافته و مبنی بر صدور حکم بر محکومیت نامبرده از اتهام فحاشی به تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری و از اتهام ایجاد مزاحمت تلفنی نیز به تحمل 6 ماه حبس تعزیری محکوم گردیده است؛ با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به این که حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رای ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال می‌باشد، لذا با رد اعتراض به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می‌گردد. رای صادره قطعی است.

مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

نبوی لاریمی - ایرانی

منبع
برچسب‌ها