مرجع صالح رسیدگی به دعوی تغییر نام به دلیل اشتباه در تحریر آن

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/28
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دعوی تغییر نام به دلیل اشتباه مامور ثبت احوال در تحریر آن، در صلاحیت هیات حل اختلاف ثبت احوال است.

رای خلاصه جریان پرونده

آقای ج. ب. به ولایت از فرزند الف.الف. ب دادخواستی به طرفیت اداره ثبت احوال اردبیل به خواسته صدور حکم به تغییر نام از الف.الف. به ا. تقدیم دادگاه عمومی اردبیل نموده و توضیح داده که در موقع صدور شناسنامه اداره ثبت احوال به جای ا. اسم فرزندم را الف.الف. نوشته که سبب بروز مشکلاتی شده است. این واژه ترکی است و صحیح آن ائ. می‌باشد. شعبه نهم دادگاه حقوقی اردبیل موضوع ادعای خواهان را ناشی از اشتباه مامور ثبت احوال در نحوه تحریر نام انتخابی و رسیدگی به آن را در صلاحیت هیات حل اختلاف ثبت احوال دانسته لذا ضمن صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیات حل اختلاف ثبت احوال پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوانعالی کشور ارسال کرده است.هیات شعبه پس از مشاوره چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

با توجّه به مفاد دادخواست تقدیمی و ماده 3 قانون ثبت احوال قرار عدم صلاحیت شعبه نهم دادگاه حقوقی اردبیل که به شایستگی هیات حل اختلاف ثبت احوال صادر شده است، موجّه و مورد تایید است.

شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار

احمد صاحب الزمانی - منوچهر کاظمی

محتوای مرتبط (2 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها