ماده 51 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد

جرائم این قانون از جرائم عمومی و غیرقابل گذشت محسوب می‌شود.