تکلیف بازپرس در صورت رضایت شاکی و نقض قرار منع تعقیب توسط دادگاه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/06/15
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر جغتای

موضوع

تکلیف بازپرس در صورت رضایت شاکی و نقض قرار منع تعقیب توسط دادگاه

پرسش

در صورتی که بازپرس قرار منع تعقیب در جرائم قابل گذشت صادر نماید و دادگاه ضمن نقض آن، و عقیده بر قرار جلب به دادرسی، پرونده را عیناً به دادسرای عمومی و انقلاب اعاده می‌نماید و این درحالی است که در حین رسیدگی در دادسرا شاکی اقدام به رضایت از متهم می‌نماید، در این حالت تکلیف بازپرس در رسیدگی به پرونده چه می‌باشد؟

نظر هیئت عالی

چنانچه بر اساس تصمیم دادگاه مبنی بر جلب به دادرسی از طرف بازپرس، دستور احضار متهم صادر گردد ولی شاکی در دادسرا حاضر گشته و اعلام گذشت کند و اتهام از جرایم قابل گذشت باشد، در این مرحله بازپرس می‌تواند قرار موقوفی تعقیب صادر نماید و نیازی به ارسال پرونده به دادگاه نخواهد بود.

نظر اتفاقی

در این حالت با توجه به قابل گذشت بودن بزه انتسابی، بازپرس می بایست قرار موقوفی تعقیب صادر می‌نماید و آنچه که در ماده 267 قانون آئین دادرسی کیفری آمده نافی صدور قرار موقوفی نمی‌باشد چرا که طبق ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف قانونی مقام قضایی صرف نظر از مرحله رسیدگی به پرونده، صدور قرار موقوفی است و قاضی رسیدگی کننده نمی تواند از این تکلیف قانونی سر باز زند، علی ایحال بازپرس محترم در این مرحله می بایست موضوع را به دادگاه صالح اطلاع دهد.

منبع
برچسب‌ها