ماده 385 قانون آیین دادرسی کیفری

هر یک از طرفین می‌تواند حداکثر سه وکیل به دادگاه معرفی کند. استعفای وکیل تعیینی یا عزل وکیل پس از تشکیل جلسه رسیدگی پذیرفته نمی‌شود.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (2 مورد)

نشست های قضایی (1 مورد)