مرجع صالح در اعتراض نسبت به رأی افراز

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/18
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: مرجع رسیدگی به اعلان بطلان رای افراز، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک است.

رای خلاصه جریان پرونده

آقای م. ک. در دادخواستی به طرفیت خانم پ. ر. وآقای م. س. صدور حکم به اعلان بطلان تصمیم آقای ه.غ. تحت عنوان رای افراز به لحاظ عدم صلاحیت راخواستارشده است ودرتوضیحات خود ه.غ را رئیس ثبت اسناد واملاک تهران معرفی کرده است. شعبه --- دادگاه عمومی کرمان که سپس به شعبه --- تغییر عنوان داده است پس از دریافت دادخواست جلب اداره راه وشهرسازی کرمان به عنوان ثالث، طی دادنامه شماره --- - 1393/08/28 با تلقی از دعوا به اعتراض نسبت به تصمیم واحد ثبتی رسیدگی را درصلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته ازخود نفی صلاحیت کرده است. شعبه نهم دیوان عدالت اداری نیز برابردادنامه شماره --- - 1393/10/814 به لحاظ این که اعتراض به تصمیم واحد ثبتی درافراز قابل رسیدگی در دادگاه عمومی است، موضوع را ازصلاحیت خود خارج دانسته پرونده را دراجرای ماده 14 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دیوان عالی کشورفرستاده است. متن قرارهای طرفین اختلاف درهنگام شورقرائت می‌شود.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس ازقرائت گزارش آقای محمد رضا خسروی عضو ممیزوملاحظه اوراق پرونده درخصوص صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

درخصوص اختلاف درصلاحیت بین دیوان عدالت اداری ودادگاه عمومی کرمان به شرحی که درقرارهای صادرشده از سوی مراجع قضایی مذکورانعکاس یافته است باعنایت به ماده 2 قانون افرازوفروش املاک مشاع و نظر به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی کرمان حل اختلاف می‌شود.

شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون

سید عباس بلادی - محمدرضا خسروی

منبع

عناوین و برچسب‌ها