رسیدگی به پرونده های مهم در وقت کشیک توسط دادستان

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/07/30
برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر فردوس

موضوع

رسیدگی به پرونده های مهم در وقت کشیک توسط دادستان

پرسش

با توجه به مفاد ماده 78 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، آیا دادستان یا دادیار جانشین دادستان در وقت کشیک می‌توانند نسبت به اتهام حمل مواد مخدر که در صلاحیت بازپرسی می‌باشد، اقداماتی از قبیل تفهیم اتهام، صدور قرار تأمین کیفری را انجام دهند یا اینکه اقدامات مذکور صرفاً باید توسط بازپرس به استناد ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 انجام شود؟

نظر هیئت عالی

اقدام دادستان یا جانشین وی در جرایم مشهود تا قبل از حضور و مداخله بازپرس در جرایم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری قانونی است؛ نتیجتا نظر اکثریت صحیح اعلام می‌شود.

نظر اکثریت

با توجه به صراحت ماده 77 قانون آیین دادرسی کیفری دادستان یا دادیار جانشین در وقت کشیک می‌توانند جرائم موضوع بند های الف ب پ ت موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری که در مورد صلاحیت بازپرسی می‌باشد تا قبل از حضور و مداخله بازپرس انجام بدهند.

نظر اقلیت

با عنایت به نظریه مشورتی شماره 30/31/94/7 به تاریخ 94/11/10 دادستان باید متهم را به مدت 24 ساعت تحت نظر قرار داده و اگر امکان حضور بازپرس در این مدت نبود و دادرس جانشین بازپرس نیز امکان تعیین و حضور وی میسر نبود، آن وقت می‌تواند اقدام به تفهیم اتهام و صدور قرارتامین نماید لذا با عنایت به مراتب فوق دادستان و جانشین وی ابتدا به ساکن نمی تواند تفهیم اتهام نموده و قرار تامین صادر نماید و باید شرایط فوق محقق شود.

منبع
برچسب‌ها