متن آغازین ‌آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 1364/10/15 بنا به پیشنهاد شماره 5249 مورخ 64/8/15 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آئین‌نامه اجرائی قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب 1354 را به شرح زیر تصویب نمودند: