‎‎‎ماده 37 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری

هر ذی‌ نفع می ‌تواند حداکثر تا سی روز از تاریخ انتشار آگهی‌، اعتراض خود را مبنی بر عدم رعایت مفاد بند (الف‌) ماده (30) و ماده (32) این قانون به اداره مالکیت صنعتی تسلیم نماید. در این صورت:
1 - اداره مالکیت صنعتی رونوشت اعتراض ‌نامه را به متقاضی ابلاغ کرده و بیست روز به او مهلت می‌ دهد تا نظر خود را اعلام کند. متقاضی در صورت تاکید بر تقاضای خود یادداشت متقابلی را به همراه استدلال مربوط به اداره مذکور می‌ فرستد. در غیر این ‌صورت اظهارنامه وی مسترد شده تلقی خواهد شد.
2 - اگر متقاضی یادداشت متقابلی بفرستد، اداره مالکیت صنعتی رونوشت آن را در اختیار معترض قرار می ‌دهد و با در نظر گرفتن نظرات طرفین و مواد این قانون تصمیم می ‌گیرد که علامت را ثبت و یا آن را رد کند.