ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور

وزارت آموزش و پرورش موظف است اطلاعات سوابق تحصیلی را در زمان تعیین شده توسط شورا به سازمان ارایه دهد.