استناد به مبنای جدید در مرحله فرجام

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که درخواست طلاق توسط زوجه به دلیل ترک انفاق طرح شده باشد؛ استناد به ازدواج مجدد اخیر زوج در مرحله فرجام خواهی با توجه به اینکه امر جدیدی است که موضوع خواسته و دادرسی های انجام شده نبوده قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور نیست.

رای خلاصه جریان پرونده

برابر دادخواست تقدیمی خانم س. ح. به طرفیت آقای س.م. ع. به خواسته طلاق به علت عسر و حرج به این شرح که زوج با سوءرفتار از پرداخت نفقه امتناع نموده و زندگی مشترک را ترک کرده است. پرونده در شعبه پنجم عمومی حقوقی شهرستان نیشابور ارجاع و دادگاه مذکور با تشکیل جلسه و اخذ اظهارات طرفین و اخذ نظر داوران که موید عدم امکان سازش است حکم به طلاق ناشی از تحقق وکالت به استناد بند یک سند نکاحیه با تصریح به عدم احراز عسر و حرج صادر نمود پس از ابلاغ دادنامه از طرف زوج نسبت به آن اعتراض که در لایحه اعتراضیه چنین آمده است زوجه ناشزه بوده و والدین وی در زندگی مشترک دخالت و اجازه بازگشت همسرش به زندگی مشترک را نمی دهند خواستار نقض رای و حکم به بازگشت به زندگی مشترک می‌باشد. پس از تبادل لوایح به دادگاه شعبه --- تجدیدنظر استان خراسان رضوی ارجاع و شعبه مذکور با استناد به اینکه درخواست نفقه زوجه مردود اعلام گردید و عسر و حرج نیز رد شده است رای تجدیدنظرخواسته را نقض نموده و رای به رد دعوی صادر کرد پس از ابلاغ رای تجدیدنظری در تاریخ 1393/12/28 نسبت به آن فرجام خواهی و در لایحه فرجام خواهی چنین آمده است زوج دارای سوءرفتار بوده مرتکب ضرب و شتم شده و زمینه تمکین را فراهم نکرده و ازدواج مجدد نیز نموده است. پرونده پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردید اکنون با تهیه گزارش لازم معد برای اظهارنظر می‌باشد.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای عزیزاله رزاقی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به اینکه خواسته زوجه به شرح دادخواست بدوی طلاق به استناد ترک انفاق از سوی زوج و سوءرفتار و تحقق شرط ضمن عقد و عسر و حرج بوده و شعبه پنجم دادگاه بدوی نیشابور به شرح دادنامه شماره --- - 1393/10/06 صرفا به استناد تحقق بند یک شرط ضمن عقد که عدم پرداخت نفقه باشد رای به طلاق صادر نموده در حالی که مطابق دادنامه قطعی شماره 01428 - 1393/08/27 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی (ص 47 ) زوجه ناشزه محسوب گردید و مستحق دریافت نفقه تشخیص داده نشد و نسبت به رد عسر و حرج موضوع رای بدوی نیز از سوی زوجه اعتراضی نشده بود لذا دادنامه فرجام خواسته شماره 02299 - 1393/12/09 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی در وضعیت فعلی موجّه تشخیص و مستندا به مواد 370 و 396 قانون آیین دادرسی مدنی ابرام می‌گردد متذکر می‌گردد موضوع ازدواج مجدد اخیر زوج که در لایحه فرجام خواهی ادعا شده است امر جدیدی است که موضوع خواسته و دادرسی های انجام شده نبوده و زوجه می‌تواند از این بابت با طرح دعوای جدید درخواست رسیدگی نماید. رئیس و مستشار شعبه --- دیوان عالی کشور

مرتضی فاضل - عزیزاله رزاقی

محتوای مرتبط (2 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها