درخواست طلاق به دلیل سابقه ازدواج زوج

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/21
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: سابقه ازدواج زوج و کتمان نمودن آن، تخلف از شروط ضمن عقد و موجب عسر و حرج زوجه نیست؛ بنابراین درخواست طلاق زوجه به این دلیل مورد پذیرش نیست.

رای خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 1393/02/03 آقای م. ح. به وکالت از طرف خانم م. ر.ز. به طرفیت آقای س. و. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به لحاظ کراهت و تنفر ناشی از ازدواج و وجود همسر برای خوانده تقدیم و توضیح داده که موکله حسب سند نکاحیه پیوست در تاریخ 1392/03/03 به زوجیت قانونی و شرعی دائم خوانده درآمده و نیزدر سند سجلی قید گردیده که زوج همسر دیگری ندارد ولیکن پس از عقد کاشف به عمل آمده که خوانده با خانمی ازدواج که پس از مدتی منجر به طلاق و جدائی گردیده که پس از علم و اطلاع حاصله برای زوجه کراهت و تنفر ایجاد گردیده و بدین لحاظ امکان ادامه زوجیت فراهم نبوده و حصول عسر و حرج مذکور و بذل یک سکه ازمهریه و اعلام کراهت توکیلا صدور حکم به شرح خواسته مورد استدعاست. دادخواست مطروحه در شعبه پنجم دادگاه حقوقی شهرستان بجنورد ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد در جلسه دادرسی مورخ 1393/03/24 که با حضور وکیل خواهان و نیز خوانده تشکیل گردیده وکیل خواهان همان مطالب و خواسته مندرج در دادخواست را تکرار نموده و زوج خوانده دفاعا اظهار داشت ما فامیل هستیم و ایشان کاملا در جریان ازدواج قبلی من می‌باشند حتی در مراسم عروسی قبلی من بوده اند و حضور داشته اند فیلمش هم موجود است و قبل از عقد من شناسنامه ام را عوض کردم و همسرم کاملا در جریان بوده اند و نمی دانستم که باید در سند ازدواج قید شود من راضی به طلاق همسرم نیستم و هیچگونه اختلافی با هم نداریم سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادرنمود و وکیل زوجه داور موکله خود و نیز زوج داور خود را معرفی کرده اند و دادگاه موضوع داوری را به داوران منتخب زوجین تفهیم نمود وداوران هر یک نظریه کتبی خود دال بر عدم سازش طرفین را تقدیم داشته اند سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه --- - 1393/06/31 پس از ذکر مقدمه ای از چگونگی اقامه دعوی با اعلام اینکه بجز موارد عسر و حرج و تخلف زوج از شرایط ضمن عقد حقی برای زوجه جهت مطلقه نمودن خود نیامده و زوج در زمان ازدواج فاقد همسر دیگری بوده و مورد از مصادیق تخلف زوج از شروط ضمن عقد بشمار نمی آید و زوج حاضر به مطلقه نمودن همسر خود نمی‌باشد لذا حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر نموده است وکیل زوجه نسبت به رای صادره تجدیدنظرخواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان خراسان شمالی به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره --- - 93 مورخ 1393/09/29 با اعلام اینکه استدلال دادگاه بدوی قانونی بوده و تخلفی از سوی زوج که از مصادیق تخلف از شروط مندرج در سند ازدواج باشد صورت نگرفته است و زوج در زمان وقوع عقد ازدواج فاقد همسر دیگری بوده و عدم اعلام اینکه قبلا ازدواج نموده از موجبات تخلف محسوب نمیگردد لذا اعتراض تجدیدنظرخواه را غیر وارد تشخیص و ضمن رد آن دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ 1393/10/17 بوکیل زوجه ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ 1393/11/08 با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجامخواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوانعالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لوایح طرفین به هنگام شور قرائت میگردد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای حسن عباسیان عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

فرجامخواهی خانم م. ر.ز. با وکالت آقای م. ح. نسبت به دادنامه شماره --- - 93 مورخ 1393/09/29 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان خراسان شمالی که در جهت تایید رای بدوی متضمن حکم بر بطلان دعوی فرجامخواه به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق انشاء گردیده وارد و موجه نیست زیرا مجموع اظهارات وکیل زوجه ونیز زوج در مراحل دادرسی و لوایح تقدیمی مبین آنست که زوج فرجامخوانده در موقع ازدواج خود با فرجامخواه فاقد همسر دیگری بوده و بر خلاف ادعای وکیل زوجه در حین عقد نکاح از وصف تجرد برخوردار بوده است و ازدواج قبلی وی گرچه ادعا نموده که زوجه از آن اطلاع داشته ولی با فرض اینکه زوجه بی اطلاع بوده و زوج هم سابقه ازدواج خود را از وی کتمان نموده باشد این امر نه تنها از مصادیق تخلف از شروط ضمن عقد نکاح محسوب نبوده عرفا هم نمی تواند از موجبات عسر و حرج زوجه محسوب و تداوم زوجیت و ادامه زندگی مشترک را برای وی مشقت بار و غیر قابل تحمل سازد بنابراین دادنامه های بدوی و فرجامخواسته با توجه به جامع اوراق پرونده و استدلال منعکس در آراء صادره موجها و منطبق بر موازین قانونی اصدار یافته و ایراد و اشکال موثر در تخدیش بر آراء مرقوم مترتب نبوده و اعتراضات وکیل فرجامخواه در حدی نیست که بر استنباط و تشخیص دادگاه و اساس دادنامه فرجامخواسته خلل و خدشه ای وارد و موجبات نقض آن را فراهم سازد فلذا ضمن رد اعتراض فرجامخواه مستندا به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجامخواسته ابرام میگردد.

شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار و عضو معاون

حسن عباسیان - مسعو کریم پور نطنزی - جعفر پور بدخشان

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها