درخواست اعسار از پرداخت محکوم به

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/03
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: درخواست اعسار از پرداخت محکو م به، منوط به قطعی شدن حکم نیست.

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

در خصوص دادخواست خانم م. ح. به طرفیت ی. ح. به خواسته مطالبه مهریه به مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال با محاسبه شاخص تورم و به نرخ روز به انضمام هزینه دادرسی. ماحصل خواسته خواهان چنین است که به موجب عقدنامه رسمی شماره 13611 مورخه 1389/11/19 تنظیمی در دفتر رسمی ثبت ازدواج به عقد دائم خوانده درآمده است و مهریه ‌یکصد و بیست میلیون ریال وجه نقدی تعیین گردیده ولی خوانده علیرغم مطالبه مهریه از پرداخت آن استنکاف می ورزد، لذا اجابت خواسته خویش را خواستار گردیده است. با عنایت به دادخواست تقدیمی و احراز رابطه زوجیت دائم بین متداعیین و با عنایت به اینکه مهریه ما فی القباله حق مسلم زوجه بوده و زوج نیز بر اساس مفاد سند نکاحیه مکلف به پرداخت مهریه عندالمطالبه بوده است و خوانده نیز علیرغم ابلاغ قانونی و با وصف انتظار کافی در جلسه دادرسی حاضر نگردیده و لایحه دفاعیه ای ارسال نداشته است لذا دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخیص و با احراز ذمه زوج نسبت به مهریه واستصحاب بقاء آن مستندا به ماده 1082 قانون مدنی و مواد 2 و 198 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خوانده محکوم به پرداخت کل مهریه ما فی القباله همسرش مبلغ یکصدو بیست میلیون ریال با محاسبه شاخص تورم به‌ عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/462/000 ریال به‌ عنوان هزینه دادرسی در حق خواهان می‌باشد. رای صادره غیابی محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این مرجع و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان قرچک

علی فتاحی

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

در خصوص واخواهی آقای ی. ح. با وکالت آقای ع. ع. نسبت به دادنامه شماره --- - 92 صادره در پرونده کلاسه --- - 920 شعبه سوم دادگاه عمومی قرچک با عنایت به اینکه واخواه دلیلی که موجب نقض دادنامه معترض‌عنه بشود ارایه ننموده است دادگاه مستندا به ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد واخواهی وی، دادنامه معترض‌عنه را عینا تایید می‌نماید و در خصوص خواسته دیگر واخواه دائر بر صدور حکم اعسار از پرداخت مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال مهریه واخوانده، با عنایت به محتویات پرونده و عدم قطعیت دادنامه صادره در پرنده کلاسه --- مبنی بر محکومیت واخواه به پرداخت مهریه واخوانده (زوجه خود) موجبی برای تقسیط آن فراهم نمی‌باشد به عبارتی محکومیت قطعی واخواه به پرداخت مهریه زوجه اش هنوز مستقر نشده است تا واخواه درخواست اعسار از پرداخت آن و تقسیط ان را داشته باشد لذا دادگاه در این خصوص نیز به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی واخواه (خواهان اعسار) را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف مدت بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان قرچک

علی فتاحی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ی. ح. به طرفیت خانم م. ح. نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/10/24 اصداری از شعبه سوم دادگاه حقوقی (خانواده) قرچک که به موجب آن واخواهی نسبت به دادنامه غیابی 1401 - 1393/12/04 مبنی بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مهریه همسرش به نرخ روز ضمن رد واخواهی تایید گردیده است و نسبت به دادخواست تقابل تجدیدنظرخواه به خواسته اعسار از پرداخت مهریه به صورت دفعتا واحده و درخواست تقسیط اولا در مورد بند اول رای صادره مبنی بر محکومیت زوج به پرداخت مهریه همسرش اعتراض وارد نیست و حکم صادره با رعایت مقررات ساری و جاری تصدیر گردیده، ضمن رد اعتراض دادنامه صادره در این مورد مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تایید می‌گردد. ثانیا در خصوص اعسار از پرداخت مهریه به نرخ روز اعتراض وارد است و با عنایت به دادخواست تقدیمی و شهادت شهود و اینکه زوجه اموالی متعلق به زوج (که از مستثنیات دین نباشد) معرفی ننموده لذا دادگاه مستندا به ماده مذکور ضمن نقض این قسمت از دادنامه و به استناد مواد 20 الی 24 و 37 قانون اعسار و مواد 2 و 3 و 6 و 19 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و ماده 19 آیین‌نامه موضوع ماده 6 قانون مذکور - حکم بر اعسار خواهان از پرداخت دفعتا واحده مهریه مذکور صادر و اعلام می‌گردد. از جهت تقسیط با توجه به اوضاع و احوال مدیون به شرح ذیل تقسیط می‌گردد. اولا پیش‌ قسط مبلغ پنجاه میلیون ریال به دائن پرداخت گردد و الباقی ماهیانه سه میلیون ریال تا استهلاک کامل پرداخت شود. ثانیا چنانچه اموالی از محکوم‌علیه شناسایی گردد (به استثناء مستثنیات دین) محکوم می‌تواند مهریه را دفعتا واحده وصول نماید. این رای قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

محمود فرهبد - جعفر نجفی رسا

منبع
برچسب‌ها