‌ماده 42 قانون استخدام کشوری

آیین نامه اجرای مواد 39 و 40 به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه می‌ شود و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.