رابطه نحله و اجرت المثل ایام زوجیت

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/24
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: از میان نحله و اجرت المثل ایام زوجیت، تنها یکی از آن ها قابل مطالبه است.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای ق. ف. با وکالت آقای س. ت. و آقای س. ت.خ. به طرفیت خانم ب. خ. با وکالت آقای ن. الف.پ. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش با توجه به اسناد سجلی و سند نکاحیه رابطه دائم زوجیت بین طرفین برای دادگاه محرز است. وکیل خواهان اظهار داشت به دلیل بروز مشکلات و عدم تفاهم جهت ادامه زندگی مشترک ناچارا مبادرت به تقدیم دادخواست نموده. موکل حاضر است حقوق قانونی و شرعی خوانده را پرداخت و نامبرده را مطلقه نماید. دادگاه پیشنهاد سازش داده که متاسفانه موثر واقع نشده است لذا موضوع را به داوری ارجاع نموده تا شاید اختلاف زوجین حل و فصل گردد، با عنایت به نظریه داوران، نامبردگان نیز موفق به ایجاد صلح و سازش بین آنان شدند (نشدند) و زوج همچنان اصرار به طلاق همسر خود را دارد. علی هذا با توجه به مراتب فوق دادگاه به استناد مواد 24 و 26 و 29 و 34 از قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و ماده 1133 قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش میان زوجین موصوف را صادر و اعلام می‌دارد و پس از ابلاغ رای قطعی و یا قطعی شدن رای به زوج اجازه می‌دهد با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق با پرداخت حقوق مالی زوجه به شرح ذیل، همسر خود را مطلقه نماید 1 - مهریه زوجه به نرخ روز به مبلغ 314/071/428 ریال در زمان اجرا و ثبت طلاق پرداخت خواهد گردید 2 - در خصوص نفقه ایام گذشته و جهیزیه و اجرت‌المثل با توجه به اینکه وکیل زوجه علیرغم استحضار از وقت رسیدگی در خصوص بررسی و ضعیت حقوق مالی زوجه در جلسه حضور نیافته و ادعای خود و دلایل اثباتی را ارایه نداده است دادگاه در این پرونده مواجه با تکلیفی نمی‌باشد 3 - با توجه به زندگی مشترک 26 ساله زوجین مبلغ سیصد میلیون ریال از بابت نحله به زوجه پرداخت خواهد گردید 4 - مبلغ 15/000/000 ریال از بابت نفقه ایام عده به زوجه پرداخت خواهد گردید. 5 - فرزندان مشترک از مدار حضانت و ملاقات به واسطه بلوغ شرعی و قانونی خارج می‌باشند. 6 - نوع طلاق رجعی می‌باشد. اعتبار گواهی حاضر سه ماه پس از ابلاغ رای قطعی و یا قطعی شدن رای می‌باشد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه --- محاکم عمومی و حقوقی تهران - صادقی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ب. خ. با وکالت آقای ن. الف.پ. به طرفیت آقای ق. ف. با وکالت آقایان 1 - س. ت. 2 - س. ت. از دادنامه شماره --- - 1394/01/24 صادره از شعبه محترم --- دادگاه خانواده تهران که به موجب آن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق رجعی بدین شرح که اولا پرداخت مهریه زوجه به نرخ روز به مبلغ 314/071/428 ریال در زمان اجراء و ثبت طلاق 2 - پرداخت نفقه معوقه و جهیزیه هیچگونه ادعائی از زوجه و وکیل وی نشده است 3 - پرداخت نحله با توجه به زندگی مشترک 26 ساله زوجین به مبلغ سیصد میلیون ریال 4 - پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال از بابت نفقه ایام عده زوجه توسط زوج 5 - فرزندان مشترک زوجین از مدار حضانت و ملاقات به واسطه بلوغ شرعی و قانونی خارج می‌باشند به شرح توضیحات داده شده در دادنامه موصوف صادر گردیده است وارد نمی‌باشد، زیرا رای بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می‌باشد و تجدیدنظرخواه دلیلی که موجبات نقض یا بی‌اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارایه ننموده و با توجه به ادعای وکیل تجدیدنظرخواه در مورد عدم محاسبه اجرت‌المثل به لحاظ اینکه در دادنامه مذبور نحله تعیین شده است که دوران امر بین نحله و اجرت الثمل یکی از آن‌ها انتخاب خواهد شد که نحله تعیین شده و مطالبه اجرت‌المثل موضوعا خارج می‌باشند لذا بنا به مراتب، دادگاه مستندا به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379/01/21 ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض‌عنه را عینا تایید می‌نماید. رای دادگاه به موجب مواد 368 - 397 از قانون فوق‌الذکر ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در دیوانعالی کشور می‌باشد.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

قربانعلی احمدی - قربانعلی میرزائی

محتوای مرتبط (2 مورد)

قوانین (3 مورد)

عناوین و برچسب‌ها