نظریه مشورتی شماره 7/98/500 مورخ 1398/06/12

تاریخ نظریه: 1398/06/12
شماره نظریه: 7/98/500
شماره پرونده: 98-168-500 ک

استعلام:

در برخی پرونده ها مشاهده می‌شود که مقام اظهارنظر در خصوص قرار نهائی اظهارنظری ننموده اما شخص دادستان سند کیفرخواست را تنظیم و امضا نموده است آیا تنظیم سند کیفرخواست از ناحیه ی دادستان را می‌توان ضمنا به عنوان موافقت او با قرار نهائی تلقی نمود یا الزاما می بایست پرونده به دادسرا اعاده تا موضوع فوق اظهارنظر انجام پذیرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از مواد 268 و 279 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، صدور کیفرخواست از سوی دادستان به معنای موافقت وی با صدور قرار جلب به دادرسی است و عدم اظهار نظر جداگانه از سوی وی یا مقام اظهار نظر خللی به صحت کیفرخواست وارد نمی کند.

منبع