مرجع صالح در دعوای ابطال صورت مجلس تفکیکی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/05
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: رسیدگی به دعوای ابطال یا تصحیح صورت مجلس تفکیکی تنظیم شده توسط اداره ثبت محل بر مبنای تقاضای مالکان آن؛ در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.

رای خلاصه جریان پرونده

شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی کرج درخصوص دعوی آقای ع. ‌ الف. به طرفیت اداره... کرج و آقای الف. ل. و نه نفر دیگر در قسمت ابطال و تصحیح قسمتی از صورت‌مجلس تفکیکی شماره... مورخ 1375/05/29 به موجب دادنامه شماره --- - 1393/03/25 قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری صادر کرده است. متعاقب آن پرونده به دیوان عدالت اداری ارسال و به شعبه دهم ارجاع گردیده و این شعبه طبق دادنامه شماره --- - 1393/11/11 با استدلال «تنظیم صورت‌مجلس تفکیکی از زمره تصمیمات و اقدامات مذکور در بند 1 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نبوده... » ضمن نفی صلاحیت خود قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی کرج صادر کرده است. پرونده به لحاظ حدوث اختلاف در صلاحیت و برای حل آن به دیوان عالی کشور ارسال گردیده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع شده است. عضو ممیز - جواد اسلامی هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره، چنین رای می‌دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

درخصوص اختلاف حاصل در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و دادگاه عمومی کرج به شرح مذکور در فوق، نظر به این که صورت‌مجلس تفکیکی مورد اعتراض هرچند از سوی اداره ثبت محل تنظیم گردیده لکن مبنای آن تقاضای مالکان بوده، بنابراین از شمول ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج است، مستندا به ماده 14 آن قانون با نقض قرار عدم صلاحیت شعبه ششم دادگاه حقوقی کرج و تایید صلاحیت آن دادگاه حل اختلاف می‌نماید.

شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

جواد اسلامی - حسن قاسمی

منبع

عناوین و برچسب‌ها