ماده 124 قانون محاسبات عمومی کشور

حسابهای خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا شعب سایر بانک‌های دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ‌ایران نمایندگی داشته باشند به درخواست خزانه ‌دار کل کشور و یا مقام مجاز از طرف او افتتاح و یا مسدود میگردد و استفاده از حسابهای مزبور با ‌حداقل امضاء مشترک دو نفر از مقامات خزانه ‌داری کل که کارمند رسمی دولت باشند به معرفی خزانه ‌دار کل کشور و در غیاب او مقامی که طبق حکم ‌وزیر امور اقتصادی و دارائی موقتاً عهده ‌دار وظایف او می ‌باشد خواهد بود کلیه مکاتباتی که موجب نقل و انتقال موجودی حسابهای خزانه گردد باید ‌حداقل با دو امضاء مقامات مجاز مذکور در این ماده صادر شود.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (1 مورد)