نظریه مشورتی شماره 7/97/2664 مورخ 1398/06/31

تاریخ نظریه: 1398/06/31
شماره نظریه: 7/97/2664
شماره پرونده: 97-168-2664

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مستفاد از بند «ج» ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مواد 19 تا 23 «آیین‌نامه شیوه اجرای قرار‌های نظارت و تأمین قضایی (موضوع ماده 252 قانون آیین دادرسی کیفری) مصوب 1395/1/22» صدور قرار التزام به حضور در خصوص مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح نیازمند موافقت اداره متبوع کارمند نمی‌باشد و اداره مربوطه در صورت وجود شرایط قانونی ملزم به تعهد پرداخت از محل حقوق کارمند متهم است و در صورت وجود مانع قانونی باید مطابق ماده 20 آیین‌نامه مراتب را به مرجع قضایی صادر کننده قرار اعلام نماید. بدیهی است که در صورت عدم وجود شرایط قانونی، مقام قضایی قرارتأمین مقتضی صادر خواهد کرد.
2- با عنایت به تبصره ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 21 آیین‌نامه مذکور در بند یک پاسخ، رعایت محدودیت‌های مذکور در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1316 در خصوص برداشت وجه التزام از حقوق کارمند الزامی است.

منبع