ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری

دادگاه حقوقی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تامین خواسته، مطابق مقررات اجرای احکام مدنی رسیدگی می کند.

نشست های قضایی (16 مورد)