(1)- اثر حکم الزام زوجه به تمکین (2)- رابطه الزام به تمکین و تحقق نشوز

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/25
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: صرف صدور حکم مبنی برالزام زوجه به تمکین به منزله نشوز نمی‌باشد بلکه مستلزم صدور اجراییه و عدم اجرای آن توسط زوجه است.اثر حکم الزام زوجه به تمکین نسبت به آتیه بوده و نسبت به گذشته اثری ندارد؛ بنابراین زوجه مستحق نفقه گذشته می‌باشد.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/27

رای دادگاه

در خصوص دعوای آقای س. ن. فرزند ف. به طرفیت خانم ف. ک. فرزند ج. به خواسته الزام خوانده به تمکین با عنایت به اوراق و محتویات پرونده از جمله کپی سند ازدواج به شماره ترتیب 5358 که در دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره 172 حوزه ثبت تهران تنظیم و پیوست پرونده است زوجیت دائم خواهان و خوانده محرز و مسلم است. خواهان در شرح دادخواست تقدیمی و در جلسه دادرسی اظهار داشت خوانده بدون عذر شرعی از انجام از وظایف خود امتناع نموده و منزل مشترک را ترک نموده و علی رغم درخواست های مکرر و وساطت بستگان حاضر به بازگشت و تمکین نمی‌باشد. وی توضیح داد 15 سال است که رابطه خوبی نداریم. و در این مدت سعی کردیم همدیگر را تحمل کنیم این مشکل بعد فوت پدر خوانده و تمایل او به استقلال تشدید شد. او شکایت ترک انفاق کرد که قرار موقوفی تعقیب صادر شد. من برای او اظهارنامه نوشتم و او با صراحت گفت به خانه بر نمی گردم. خوانده پاسخ داد: من با خواهان زندگی سختی را گذراندم. او از من سهم الارث پدرم را می خواهدو بابت آن مرا مورد ضرب و جرح قرار داده است. مدام در خانه ما تنش است. او نهایت بی احترامی را به من می کند و می گوید تو مهارت زندگی نداری. او مرا تهدید می کند که بلائی سرت می آورم تا تاریخ بنویسد من حاضر به زندگی هستم مشروط بر اینکه مرا نزند و سهم الارث از من نخواهد دائره مددکاری در گزارش 1985 مورخ 1394/10/01 زوجین را مثبت ارزیابی کرد دادگاه هر چند خشونت علیه زنان معمولا پنهان و به دور از نظر ها صورت می. با این وصف قانون از دادگاه انتظار دارد تصمیمات قضایی را بر مبنای اسناد و مدارک اتخاذ نماید. و خوانده برای اثبات ادعای خود تحصیل دلیل نکرد.و دلیلی بر سوء رفتار زوج ارائه نداد. و تمایل مشروط خود به تمکین را اعلام نمود. لذا با توجه به اینکه تمکین از لوازم و شرایط ذاتی عقد نکاح دانسته شد و از حقوق مرد به شمار می رود همچنین در مواقع خاص باید مقامی خانواده را رهبری کند و این حق به مرد داده شده است لذا دادگاه خواسته خواهان را وارد تشخیص داده به استناد ماده 1102 و 1114 قانون مدنی رای بر محکومیت خوانده به تمکین عام و خاص از خواهان صادر و اعلام می‌نماید.رای حضوری است و ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران (خانواده 1 )- محمدکاظم محمدیان امیری

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/25

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی خانم ف. ک. به طرفیت آقای س. ن. نسبت به رای موضوع دادنامه شماره --- مورخ 94/10/27 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی خانواده که برالزام زوجه به تمکین از همسرش اشعار دارد وارد نیست زیرا رای تجدید نظر خواسته موافق موازین قانونی و با رعایت اصول و قواعد دادرسی صادر گردید ه و ایراد اساسی متوجه آن نمی‌باشد تجدید نظر خواه نیز در این مرحله مطلب قابل توجهی عنوان نکرده لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی رای تجدید نظر خواسته تایید میگردد این رای به تنهایی دلیل نشوز زن نمی‌باشد بلکه زوج باید نسبت به این حکم اجراییه صادر تا عملا معلوم گردد زوجه تمکین خواهد نمود یا خیر؟ به علاوه اثر این حکم نسبت به آتیه است و به گذشته اثری ندارد چنانچه زوجه مدعی عدم پرداخت نفقه در گذشته است می‌تواند از دادگاه مطالبه نمایداین رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

‌سید داود معنوی - عارفه مدنی کرمانی

منبع
برچسب‌ها