نظریه مشورتی شماره 7/92/1888 مورخ 1392/09/30

تاریخ نظریه: 1392/09/30
شماره نظریه: 7/92/1888
شماره پرونده: 92-105-913

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1) در فرض سوال، هر چند مالک حاضر باشد با پرداخت خسارت ناشی از تخریب بنا و مستحدثات احداثی توسط همسایه مجاور که تجاوز به ملک مالک داشته اقدام کند، طبق ماده واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب 1358/9/27، صرفاً در صورتی دادگاه مجاز به صدور حکم خلع ید و قلع وقمع بناء و مستحدثات غیر مجاز است که متجاوز مایل به پرداخت قیمت اراضی مورد تجاوز نباشد؛ بنابراین، اقدام مالک به پرداخت خسارات به متجاوز، مجوز صدور حکم خلع ید و قلع و قمع بنا به نفع وی نخواهد شد.
2) چنانچه بر اثر تجاوز متجاوز، بقیه ملک مالک به هر ترتیب کسر قیمت پیدا کند، کسر قیمت نیز در محاسبه خسارات وارده به مالک جبران میگردد.

منبع