اثر خط خوردن عبارت «به حواله کرد» در متن چک

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/04
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در دعوی مطالبه وجه چک توسط دارنده منتقل الیه، در صورتی که عبارت «به حواله کرد»; در متن چک خط خورده و تصریح به شماره قراداد فی مابین صادرکننده و دارنده اولیه شده باشد، دارنده فعلی، با حسن نیت تلقی نمی شود؛ بنابراین دادگاه باید به ایرادات صادرکننده در خصوص قرارداد مذکور رسیدگی کند.

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

در خصوص دادخواست خواهان خانم س.ن. الف.ن. به وکالت از آقای الف. ص.ت. به طرفیت خواندگان 1 - شرکت ف. 2 - ش. ز. م. 3 - ر. ش. به خواسته مطالبه وجه چک به مبلغ دومیلیاررد ریال به شماره چک......مورخ 1391/04/21 و نیز دادخواست جلب ثالث شرکت ف. به طرفیت 1 - ف. 2 - الف. شهرت هر دو ص.ت. به خواسته استرداد یک فقره چک به شماره.....بانک.... با این توضیح که خواهان جلب ثالث مطالبه وجه چک موضوع دعوی را نموده و از طرف دیگر خواهان جلب ثالث اعلام داشته که به موجب قرارداد فی مابین مورخ 1388/06/01 به شماره..... که در متن چک هم مندرج است یک فقره چک بدون تاریخ شرکت را به عنوان تضمین قرارداد اخذ تسهیلات نزد خود به امانت نگه می‌دارد حال آنکه در قرارداد فی مابین شروطی جهت وصول چک فوق الذکر تعریف شده که متاسفانه ایشان نه تنها هیچ یک از شرایط را اعمال ننموده بلکه برخلاف امانت داری به نظر چک رابه پدر خود انتقال داده که نامبرده اقدام به مطالبه وجه آن نموده است حال تقاضای صدور حکم وفق خواسته را دارد 0 دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده، ملاحظه مستندات تقدیمی خواهان‌های اصلی و جلب ثالث، صرفه نظر از انکار وکیل خواندگان جلب ثالث که اعلام داشته در هیچ یک از مستندات تقدیمی خواهان جلب ثالث ذکری از امانی بودن یا تضمینی بودن این چک موضوع دعوی به عمل نیامده است و از طرفی سند تجاری چک پس از صدور از منشاء خود منفک بوده و با توجه به اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات نسبت به شخص ثالث تقاضای رد ادعای خواهان جلب ثالث را دارد نظر به اینکه خواهان جلب ثالث در طرح دعوی خود رعایت تشریفات و مقررات آیین دادرسی را ننموده و خواسته مستقلی را مطرح نموده و از طرفی به طرفیت کلیه اصحاب دعوی اقامه نکرده است 0 خواسته خواهان اصلی را موجه و محمول بر صحت تلقی و مستندا به مواد 2 - 198 - 515 - 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور قرار عدم استماع دعوی جلب ثالث حکم به محکومیت تضامنی خواندگان اصلی به پرداخت مبلغ 2 میلیارد ریال وجه چک موضوع دعوی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت اجرای کامل دادنامه و نیز پرداخت خسارت دادرسی (شامل حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی) وفق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید رای صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران

رضا انصاری

رای دادگاه تجدیدنظر استان

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی 1 - شرکت ف. 2 - ر. ش. 3 - ش. ز. با وکالت آقای م. م. به طرفیت آقایان 1 - الف. 2 - ف. شهرت هر دو ص.ت. (با وکالت خانم س.ن. الف.ن. و آقای الف. الف.س.) نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/07/30 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران در قسمتی که مشتمل بر صدور قرار عدم استماع دعوی جلب ثالث تجدیدنظرخواه اول به طرفیت تجدیدنظرخواندگان مبنی بر استرداد یک فقره چک به شماره....- 1391/04/21 بمبلغ دو میلیارد ریال مآلاٌ وارد و موجه است و استدلال دادگاه بدوی در اینخصوص مخدوش است زیرا اولا دعوی جلب ثالث الزاماٌ نباید به طرفیت اصحاب دعوی اصلی مطرح گردد بلکه طرح آن به طرفیت مجلوب کفایت می کند بدیهی است مقررات ماده 137 قانون آیین دادرسی مدنی همان حکم موضوع ماده 60 قانون مزبور است که در خصوص مجلوبین ثالث نیز صادق می‌باشد ثانیاٌ خواسته خواهان جلب ثالث استرداد چک مذکور است که خواسته مستقلی محسوب میگردد ثالثاٌ با وصفی که چک یاد شده در وجه آقای ف. ص.ت. (مجلوب ثالث) صادر گردیده و حواله کرد نیز خط خورده است دارنده (آقای الف. ص.ت.) نمی تواند به اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات نسبت به شخص ثالث استناد نماید زیرا با وجود خط خورگی ((حواله کرد)) و تصریح بر اینکه بابت قرارداد شماره..... می‌باشد دارنده آن دارنده با حسن نیت تلقی نمی گردد و دادگاه بدوی می‌بایست به ایرادات مطروحه از ناحیه صادرکننده توجه و رسیدگی نموده و عنداللزوم با جلب نظر کارشناس راجع به قرارداد.... و شرایط فیمابین میزان اشتغال ذمه صادرکننده را مشخص می نمود بنا به مراتب قرار تجدیدنظرخواسته در خور تائید نیست این دادگاه مستنداٌ به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض ان مراتب را جهت ادامه رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده مینماید بدیهی است پس از رسیدگی پیرامون دعوی جلب ثالث پرونده تجدیدنظرخواهی نسبت به بخش دیگر دادنامه (محکومیت تضامنی خواندگان دعوی اصلی بپرداخت ( 2 ) میلیارد ریال وجه چک مزبور بانضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه) به این دادگاه ارسال شود این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

قاسم توکلی - رمضان نامدار

منبع
برچسب‌ها