نظریه مشورتی شماره 7/99/538 مورخ 1399/05/05

تاریخ نظریه: 1399/05/05
شماره نظریه: 7/99/538
شماره پرونده: 99-168-538 ک

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

هرچند که طبق قسمت اخیر ماده 86 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در صورت طرح دعوای کیفری شفاهی دادستان (کیفرخواست شفاهی) «اخذ تأمین متناسب از متهم با دادگاه است»، با این وجود در فرض سوال (که ناظر به تفهیم اتهام، اخذ قرار تأمین کیفری، تکمیل تحقیقات مقدماتی و متعاقب آن اخذ آخرین دفاع متهم در دادسرا در وقت کشیک است) قرار تأمین کیفری منتهی به بازداشت، نافی و مسقط اعمال اختیار قانونی دادستان در طرح دعوای کیفری شفاهی و دادگاه صالح در اخذ تأمین متناسب از متهم نیست.

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)