ماده 15 آیین نامه اجرایی ماده (8) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

بالاترین مقام موسسات مشمول قانون، مسئولیت مستقیم اجرای قانون را بر عهده دارد و می‌تواند همه یا بخشی از وظایف و اختیارات خود را با رعایت موازین قانونی به یکی از واحدهای سازمانی موسسه تفویض کند.