حدود اختیار دیوان عالی در رسیدگی به اجرت المثل و نحله

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/04
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورت صدور حکم نسبت به نحله و اجرت المثل به صورت توامان؛ حتی در فرض فرجام خواهی توسط زوجه و عدم فرجام خواهی توسط زوج، دیوان عالی می‌تواند نسبت به حذف نحله اقدام کند.

رای خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 1392/06/18 آقای م. ر. به استناد تصاویر مصدق سند ازدواج شماره...... دفتر ازدواج شماره... حوزه ثبتی دوگنبدان و شناسنامه و رای تقسیط مهریه دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور طلاق به استناد ماده 1133 به طرفیت خانم ج. ه.م. تقدیم و توضیح میدهد خوانده حسب سند نکاحیه همسر دائمی اینجانب است خوانده به موجب رای شماره --- صادره از آن دادگاه نسبت به اینجانب تمکین ندارد و به استناد ماده 1133 قانون مدنی با تقدیم دادخواست تقاضای رسیدگی را دارم پرونده پس از اعاده از شورای حل اختلاف برای رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی گچساران ارجاع میشود در تاریخ 1392/07/08 دادگاه با حضور طرفین تشکیل جلسه میدهد خواهان گفته است دعوا به شرح دادخواست است و قصد دارم و می خواهم زنم را طلاق بدهم زوجه اظهار میدارد من طلاق نمیخواهم اگر زوج اصرار بطلاق دارد باید تمام حقوق مرا نقدا بپردازد دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادر میکند داوران زوجین در تاریخهای 7/28 و 1392/09/10 نظرات خود را به دادگاه اعلام میکنند و دادگاه برای اختلافات مالی قرار ارجاع امر به کارشناسان را صادر میکند کارشناس منتخب در تاریخ 1392/12/15 ضمن شرح جریان نفقه زوجه را از تاریخ 1392/06/18 به بعد ماهانه دویست و بیست هزار تومان و اجرت المثل در تاریخ ازدواج 1382/07/15 به قرار سالانه مبلغ ششصد هزار تومان تا تاریخ 1390/09/18 جمعا مبلغ 4300/000 تومان و مبلغ یک و نیم میلیون تومان( 15000/000 ) ریال را به عنوان نحله برای زوجه تعیین میکند و توضیح میدهد جهیزیه طبق لیست پیوست باید به زوجه تحویل گردد حسب گواهی پزشکی قانونی مورخ 1393/03/01 اعلام میگردد خانم ج. ه.م. باردار نمیباشد دادگاه پایان رسیدگی را اعلام و طی رای شماره --- - 1393/02/31 پس از شرح دعوای خواهان و اظهارات آنان و احراز روابطه زوجیت و نظرات داوران و اظهار نظر کارشناس که مصون از اعتراض باقی مانده و طلاق در ید مرد است، لذا با وارد دانستن دعوای زوج به همسرش به استناد مواد 1133 - 1143 قانون مدنی و مواد 27 و 28 و 29 قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش را صادر میکند و به استناد ماده 34 قانون حمایت خانواده زوج میتواند ظرف سه ماه از تاریخ قطعیت رای با حضور در یکی از دفاتر رسمی طلاق پس از تادیه حقوق مالی ذیل نسبت به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام نماید. 1 - حسب نظریه کارشناس نفقه جاری زوجه از تاریخ 1392/06/18 به بعد هر ماه مبلغ دویست و بیست هزار تومان را زوج باید بزوجه بپردازد. 2 - اجرت المثل ایام زندگی مشترک را مبلغ چهار میلیون و سیصد هزار تومان و نحله را مبلغ یک میلیون و نیم تومان را به زوجه پرداخت نماید و جهیزیه را طبق لیست پیوست آن را به زوجه تحویل نماید طرفین فرزند مشترکی ندارند و زوجه برابر گواهی پزشکی حامله نیست و طلاق رجعی است زوجه حق رجوع دارد پس از ابلاغ رای زوجه نسبت به آن تجدیدنظرخواهی میکند شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویراحمد به موضوع رسیدگی و طی رای شماره --- - 1393/03/29 دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار میکند و در مورد نحله به استناد ماده 29 قانون حمایت خانواده مبلغی به عنوان نحله از رای دادگاه آمده است استدلال میکند پرداخت آن در اختیار مرد میباشد رای در تاریخ 1393/08/29 به زوجه ابلاغ و نامبرده در تاریخ 1393/09/02 نسبت به آن فرجامخواهی میکند پرونده پس از انجام تبادل لوایح به دیوانعالی کشور ارسال و برای رسیدگی به این شعبه ارجاع میگردد لوایح طرفین به هنگام قرائت و شور مطالعه خواهد گردید. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای قدرت اله طیبی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

به استناد ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که عینا در بند 8 ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/01 مصوب مجلس شورای اسلامی تایید شده است مقرر میدارد: در غیر مورد الف با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین میکند. ولی با توجه به مندرجات دادگاه با جلب نظر کارشناس برای کارهای انجام شده در زمان زندگی مشترک مبلغ چهار میلیون و سیصد هزار تومان برای زوجه تعیین نموده است و دادگاه تجدیدنظر در مورد تایید مبلغ نحله بانضمام اجرت المثل استدلال میکند (پرداخت نحله با وجود تعیین اجرت المثل چون طلاق در ید مرد میباشد و نوع طلاق رجعی است) در نتیجه پرداخت نحله اختیار مرد میباشد و با توجه به مقررات مربوط به نحله: و تعیین اجرت المثل برای زوجه، و نحوه استدلال دادگاه- مقدار نحله را از متن رای حذف نموده و لذا اعتراض فرجامخواه را وارد ندانسته و با اصلاح رای فرجامخواسته به شرح فوق و رعایت تشریفات دادرسی و اینکه رای صادره مخالف قانون نیست لذا به استناد ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نتیجتا رای را ابرام و پرونده اعاده میگردد.

رئیس و مستشار شعبه --- دیوانعالی کشور

قدرت اله طیبی - مهدی اسلامی

محتوای مرتبط (3 مورد)

قوانین (3 مورد)

عناوین و برچسب‌ها