رای شماره 17 مورخ 1381/01/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 158/79

شاکی: دادرس شعبه بیستم دیوان عدالت اداری

موضوع: نقض رای صادره در پرونده کلاسه 78/777 شعبه بیستم دیوان عدالت اداری

تاریخ رای:یکشنبه 25 فروردین 1381

شماره دادنامه: 17

مقدمه: دادرس شعبه بیستم دیوان در نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، قرار صادره از این شعبه مستنداً به ماده30 آیین دادرسی دیوان به صدور قرار ابطال دادخواست ناصحیح صادر گردیده است چه آنکه لایحه جوابیه شهرداری کرج در تاریخ مقدم بر صدور قرار مذکور ثبت دفتر اندیکاتور شعبه گردیده ‌است. لازم می‌دانم در اعمال تبصره یک ماده 18 قانون دیوان موضوع را در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار دهند.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با عنایت به مفاد نامه مورخ 1379/04/11 شاکی مبنی بر انصراف از تعقیب دعوی و تاریخ تقدیم آن به شعبه بدوی دیوان و انطباق مورد با ماده 31 آیین دادرسی دیوان موضوع اسقاط شکایت، صدور قرار ابطال دادخواست با تمسک به ماده30 آیین دادرسی دیوان وجاهت قانونی نداشته است بنابراین با احراز وقوع اشتباه در مدلول دادنامه شماره 588 مورخ 1379/04/18 شعبه بیستم بدوی دیوان دادنامه مزبور مستنداً‌ به تبصره‌های یک و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1372/02/26 نقض می‌شود و رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد به شعبه اول بدوی دیوان محول می‌گردد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع