اعتراض ثالث به توقیف مال به استناد بیع عادی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/30
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اعتراض ثالث نسبت به توقیف ملکی که دارای سابقه ثبتی است، به استناد بیع عادی و به انضمام وکالت نامه تنظیمی میان فروشنده و خریدار، پذیرفته نمی شود.

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

در این پرونده آقای ح. غ. با وکالت آقای ع. الف. دادخواستی به طرفیت خانم م. الف. با وکالت آقای م. الف. و به طرفیت آقای ر. غ. به خواسته اعتراض ثالث نسبت به توقیف پلاک ثبتی...فرعی از....اصلی تقدیم و اظهارداشته خانم الف. دراجرای مهریه ی خود، پلاک.... فرعی از.... اصلی را نسبت به سهم الارث آقای ر. غ. توقیف نموده‌اند درحالی که آقای ر. غ. مطابق مبایعه نامه ی عادی که کپی آن پیوست می‌باشد، سهم الارث خود را به موکل فروخته است و بیع در تاریخ 1388/04/20 صورت گرفته و متعاقب آن مطابق وکالت نامه شماره... به موکل وکالت نیز داده شده است و تقاضای رفع توقیف ازملک مذکور در پرونده اجرایی شماره....ث ج را نموده است آقای ح. غ. نیز اظهارداشته مبالغی را که ازخریدارطلب داشته ام بابت بدهی محاسبه کرده ام آقای ر. غ. نیز اظها داشته اظهارات ح. را قبول دارم آقای م. الف. وکیل خانم م. الف. نیز اظهار داشته مبایعه نامه ناخوانا وغیر شفاف و از نوع اسناد عادی است و صرفا فیمابین خواهان و آقای ر. غ. تنظیم گردیده و اعتبار نسبت به ثالث ندارد و وجود وکالت نامه نیز دلالتی برانتقال مالکیت ندارد... دادگاه باعنایت به محتویات پرونده و اینکه اولا مطابق نامه ی شماره ی....اداره ی ثبت اسناد و املاک.... ملک متنازع فیه، سابقه ثبتی دارد ثانیا: مطابق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک، همینکه که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده است مالک خواهد شناخت ثالثا: وکالت نامه ی شماره ی...صادره از دفتر اسناد رسمی شماره...ملایر، همانطوریکه در آخر سطر بیست و نهم وکالتنامه مزبور قید شده است، در نفس وکالت موثر بوده و هیچگونه دلالتی بر بیع ندارد رابعا مبایعه نامه مورد ادعای خواهان سند عادی بوده ومطابق ماده 1305 قانون مدنی تاریخ اسناد عادی فقط درباره ی اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته معتبر است ونسبت به ثالث اعتباری ندارد لذا در مجموع دادگاه دعوی خواهان را وارد ندانسته و به استناد مواد مذکور وماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید این رای حضوری وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی (خانواده یک) تهران

مختاری

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدید نظر خواهی آقای ح. غ. به طرفیت م. الف. و آقای ر. غ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/12/25 شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران در پرونده کلاسه --- مبنی بر صدور حکم بر بطلان دعوی معترض ثالث اصلی با توجه به مجموع محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن مفاد لایحه تجدید نظر خواهی و لوایح دفاعیه طرفین مدلول دادنامه تجدید نظر خواسته رای صادر شده دادگاه بدوی بر اسا س مستندات موجود در پرونده از جمله جوابیه استعلام از اداره کل بازرسی و مدیریت عملکرد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شماره.../....مورخ 1393/11/08 صادر گردیده و تجدید نظر خواهی وارد تشخیص داده نمی شودو با عنایت به اینکه تجدید نظر خواه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه اعتراض شده را فراهم آورد ابراز ننموده است لذا این دادگاه با عنایت به مراتب یاد شده ضمن رد دادخواست تجدید نظر خواهی رای صادر شده دادگاه بدوی را با استناد به مواد 358 و 365 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تایید و استوار می کتد این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

حسین مرادی هرندی - روحانی

محتوای مرتبط (5 مورد)

قوانین (3 مورد)

عناوین و برچسب‌ها