الغا یا عدم الغای بازداشت موقت مربوط به بزه تصرف عدوانی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/04/26
برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر طبس

موضوع

الغا یا عدم الغای بازداشت موقت مربوط به بزه تصرف عدوانی

پرسش

آیا مفاد تبصره ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر ملغی شدن موارد بازداشت موقت الزامی موضوع قوانین خاص، شامل تبصره دو ماده 690 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در مورد بزه تصرف عدوانی (دعاوی ثلاث کیفری) نیز می‌شود ؟

نظر هیات عالی

همان‌گونه که در نظر اکثریت آمده همه موارد منصوص در قوانین مختلف که قرار بازداشت موقت به صورت الزامی آمده مشمول اراده جدید قانونگذار مبنی بر لغو می‌شود.

نظر اکثریت

قانونگذار در مقام بیان لغو همه بازداشت های موقت ها و یک جا نمودن مصادیق آن در مواد 237 و 238 قانون آیین دادرسی کیفری بوده است؛ لذا بازداشت موقت خاص مربوط به بزه تصرف عدوانی ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات نیز لغو شده و مشمول قانون عام آیین دادرسی کیفری است.

نظر اقلیت

ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری فقط به قوانین خاص اشاره نموده و لذا مشمول قانون عام مجازات اسلامی نمی شود و از این رو، بازداشت موقت مربوط به دعوای تصرف عدوانی با شرایط خاص ان به قوت خود باقی است.

منبع
برچسب‌ها