رای شماره 151 مورخ 1383/04/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 249/79

شاکی:آقای علی ابوالحسنی

موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6 و 14 و اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ رای:یکشنبه 21 تیر 1383

شماره دادنامه: 151

مقدمه: الف- شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/1143 موضوع شکایت آقای علی ابوالحسنی به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان زنجان به طرفیت جلوگیری از تغییر کاربری قطعه زمین انتهای خیابان فاتح از فضای سبز به آپارتمان به شرح دادنامه شماره 794 مورخ 28/7/76 مستنداً به بند الف ماده 14 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر نموده است. ب- شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/794 موضوع شکایت آقای علی ابوالحسنی به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی شهرستان زنجان به خواسته لغو و ابطال تصمیم کمیسیون ماده 5 به شرح دادنامه شماره 1376 مورخ 30/9/78 حکم به رد دعوی شاکی صادر نموده است. ج-1- شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/796 موضوع شکایت آقای محمدرضا وثوق به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی شهرستان زنجان به خواسته ابطال طرح جدید تفصیلی زنجان و تصمیم مورخ 12/12/75 کمیسیون ماده 5 … به شرح دادنامه شماره 1744 مورخ 23/11/78 حکم به ورود شکایت صادر نموده است. 2- شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت1/79/206 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان مسکن و شهرسازی زنجان به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 1744 مورخ 23/11/78 شعبه 20 دیوان به شرح دادنامه شماره 125 مورخ 9/2/80 مستنداً به بند الف ماده 20 آیین دادرسی دیوان قرار رد شکایت تجدیدنظرخوانده را صادر نموده است. د- شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 70/1172، 1171، 1099، 1170 موضوع شکایت آقای محمدمهدی زندی و غیره به طرفیت زمین شهری و مسکن و شهرسازی زنجان به خواسته تقاضای لغو و ابطال طرح جدید تفصیلی زنجان و تصمیم کمیسیون ماده 5 در مورخه 13/4/70 به شرح دادنامه شماره 547، 548، 549،550 مورخ 31/5/71 شکایت شکات را وارد تشخیص و رای به نقض و ابطال صورتجلسه مورخ 22/5/70 کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری شهر زنجان صادر نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با توجه به موضوع شکایت و خواسته‌ها و سایر محتویات پرونده‌های فوق‌الذکر و اینکه تفاوت مدلول دادنامه‌های فوق‌الاشعار مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، مورد از مصادیق آراء متناقض موضوع ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و موجبی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده مذکور وجود ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع