تعیین مهریه به میزان بالا در نکاح موقت

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/04
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که در عقد نکاح موقت، مهریه به میزان بالایی تعیین شده باشد به گونه ای که غیرمعقول جلوه کند، باید آن را ناظر بر وعده ازدواج دائم در آینده دانست بنابراین قابلیت مطالبه ندارد.

رای خلاصه جریان پرونده

خانم ف. م. دادخواستی به طرفیت آقای ع. ع. ی به خواسته مطالبه 514 عدد سکه تمام بهار آزادی بابت عقد موقت یک ساله تقدیم شعبه --- دادگاه خانواده مجتمع قضایی ش. تهران نموده و دادگاه در دادنامه ش 000675 - 94/4/23 بر اساس اینکه تعیین این مقدار از سکه جهت عقد موقت یک ساله غیر معقول به نظر می‌رسد لهذا دعوای خواهان را مردود دانسته و موضوع را منطبق بر ماده 1035 و 1257 از قانون مدنی تشخیص داده و تعهد به موضوع را تعهد به انجام امور در آینده دانسته و رای به بطلان دعوای خواهان صادر نموده و رای صادره مورد اعتراض زوجه واقع و در نهایت درخواست فرجامخواهی نموده و پرونده به این شعبه از دیوانعالی کشور ارسال شده است.هیات شعبه در تاریخ فوق الذکرتشکیل پس از قرائت گزارش آقای فاضل مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به محتویات پرونده و مستندات خواهان بدوی و عدم احراز موضوع توسط دادگاه و عدم اقامه دلیل قاطع موجب نقض از سوی فرجامخواه دادنامه فرجامخواسته شماره 0675 - 94/4/23 صادره از شعبه --- دادگاه خانواده تهران مطابق مقررات تشخیص و مستندا به ماده 396 قانون آیین دادرسی مدنی ابرام می‌گردد.

شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار

مرتضی فاضل - عزیزالله رزاقی

محتوای مرتبط (3 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها