رای وحدت رویه شماره 147 مورخ 1382/04/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 171/81

شاکی: مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارائی

موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6 و 16 دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: یکشنبه 15 تیر 1382

شماره دادنامه: 147

مقدمه: الف- شعبه 6 در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/2055 موضوع شکایت آقای امیر میرزائیان‌خمسه به طرفیت اداره دارائی خراسان - واحد مالیات تعاون ملی به خواسته اعتراض به مالیات تعاون ملی به شرح دادنامه شماره 1647 مورخ 1379/08/09 چنین رای صادر نموده است، در مهلت مقرر در ماده 4 قانون اصلاح قانون مالیات تعاون ملی درخواست طرح موضوع در هیات حل اختلاف مالیاتی و استرداد مالیات پرداختی اضافی مطرح نشده و نیز با عنایت به رای وحدت رویه شماره 166 مورخ 1374/09/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که الزام وزارت دارائی به ارسال پرونده به هیات حل اختلاف بدون اعتراض کتبی مودی را فاقد محمل قانونی دانسته و در نهایت تخلفی از ناحیه سازمان مشتکی‌عنه احراز نمی‌گردد علیهذا حکم به بطلان شکایت شاکی صادر می‌گردد. این رای به شرح دادنامه شماره 242 مورخ 1380/02/26 مورد تایید شعبه ششم تجدیدنظر قرار گرفته است.ب- شعبه 16 در رسیدگی به پرونده کلاسه 73/668 موضوع شکایت آقای علی قاضی به طرفیت اداره امور اقتصادی و دارائی خراسان- واحد مالیات تعاون ملی برای بازسای به خواسته اعتراض به رای شماره 50 مورخ 1369/03/30 و تقاضای ابطال آن و استرداد اضافه دریافتی مالیاتی به شرح دادنامه شماره 276 مورخ 1375/03/05 چنین رای صادر نموده است، حکم موضوع ماده 4 قانون اصلاح قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی نسبت به موضوع استرداد اضافه مالیات پرداختی تسری ندارد. بلکه اضافه پرداختی مقید به زمان خاصی نبوده و در هر حال طبق تبصره ماده 11 آیین‌نامه اجرایی معطوف به ماده 8 قانون مالیات ملی برای بازسازی قابل استرداد می‌باشد، علیهذا حکم به ورود شکایت و طرح موضوع در هیات حل اختلاف موضوع ماده 8 فوق‌الاشعار را صادر می‌دارد. این رای به شرح دادنامه شماره 502 مورخ 1376/05/12 مورد تایید هیات دوم تجدیدنظر قرار گرفته است.ج- شعبه 16 در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/144 موضوع شکایت آقای عظیم عظیم‌زاده به طرفیت اداره امور اقتصادی و دارائی خراسان- واحد مالیات تعاون ملی به خواسته اعتراض به آراء مورخ 1370/02/03 و تقاضای ابطال آن و برگشت اضافه دریافتی مالیات بر اساس ماده 7 اصلاحی قانون تعاون ملی به شرح دادنامه شماره 1734 مورخ 1377/10/07 چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه به موجب ماده 2 قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی مصوب 1371/02/03 مجلس شورای اسلامی ضریب حق واگذاری طبقات زیرزمین و بالای همکف از رقم پنج به رقم دو تقلیل یافته و قانون مذکور نیز که از تاریخ 1367/01/01 قابل اجراء می‌باشد، وجوه اضافی دریافتی از اشخاص را قابل استرداد دانسته است، علیهذا مستنداً به تبصره ماده 2 فوق‌الاشعار و بخشنامه و دستورالعمل مورخ 1371/05/15 معاون درآمدهای مالیاتی مبنی بر اینکه در مورد مودیانی که مالیات آنها بر اساس ضوابط قانون فوق‌الاشعار کاهش می‌یابد اعم از اینکه مالیات قطعی شده یا نشده باشد و یا اینکه پرداخت شده باشد مازاد بر تبصره ماده یک آیین‌نامه اجرایی معطوف به ماده 8 قانون یاد شده پس از تایید هیات حل اختلاف مالیاتی قابل استرداد می‌باشد. علیهذا حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض‌عنه و طرح مجدد پرونده در هیات حل اختلاف جهت رسیدگی و اظهارنظر درباره تقاضای استرداد مالیات اضافی پرداختی صادر می‌دارد. این رای، به شرح دادنامه شماره 89 مورخ 1378/02/14 در حد رسیدگی مجدد در کمیسیون حل اختلاف مالیاتی مورد تایید قرار گرفته است.د- شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/2240 موضوع شکایت آقای عباس جوهری به طرفیت اداره امور اقتصادی و دارائی خراسان به خواسته شکایت از عدم اعمال اصلاحیه قانون مالیات تعاون ملی به شرح دادنامه شماره 219 مورخ 1378/02/25 چنین رای صادر نموده است. با توجه به ماده 2 و قسمت اخیر ماده 7 قانون اصلاح قانون مالیات تعاون ملی که طی آن حق واگذاری زیرزمین و طبقات بالای همکف را مشمول دو برابر ارزش معاملاتی تعیین کرده و اضافه دریافتی را از این بابت قابل استرداد به مودیان ذکر نموده است و حسب محتویات پرونده استنادی مالکین دارای یک واحد پاساژ دارای پلاک ثبتی 4042/4026 تا 4029 بخش یک مشهد بوده‌اند که بر اساس بند 2 ماده 5 قانون قبل از اصلاح مورد محاسبه قرار گرفته و با عنایت به اینکه از ناحیه سازمان مشتکی‌عنه دفاع موثری به عمل نیامده است فلذا شکایت شکات نامبردگان فوق وارد تشخیص و حکم به نقض و ابطال برگهای مطالبه مالیات تعاون ملی مربوط به شکات و برگهای مالیات قطعی مربوطه و رسیدگی مجدد به موضوع و استرداد اضافه مالیات دریافتی به شکات صادر می‌گردد. این رای به شرح دادنامه شماره 645 مورخ 1378/05/18 شعبه اول تجدیدنظر مورد تایید قرار گرفته است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به ماده 2 اصلاح قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی موضوع اصلاح بند 2 ماده 5 قانون مذکور در باب تقلیل ضریب ارزش معاملاتی اماکن تجاری در جهت تعیین حق واگذاری آنها در قسمت زیرزمین و طبقات بالای همکف و ضرورت استرداد مالیات اضافه دریافت شده از اشخاص در اجرای اصلاحیه فوق‌الذکر و اینکه مطالبه اضافه پرداختی بابت مالیات مذکور به حکم قانون مقید و محدود به زمان خاصی نشده است، بنابراین دادنامه شماره 219 مورخ 1378/02/25 شعبه 6 بدوی و دادنامه‌های شماره 276 مورخ 1375/03/05 و 1734 مورخ 1377/10/07 شعبه 16 بدوی دیوان که در شعب تجدیدنظر مورد تایید قرار گرفته موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاح قانونی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع