تکلیف دادگاه درصورت تردید نظریه کارشناسی در تداخل یا تعدد دیات

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/09/25
برگزار شده توسط: استان زنجان/ شهر خرمدره

موضوع

تکلیف دادگاه در صورت تردید نظریه کارشناسی در تداخل یا تعدد دیات

پرسش

در گواهی پزشکی قانونی فردی اعلام گردیده که شکستگی در حد خرد شدگی دارد و از طرفی در نظریه متخصص، خرد شدگی و کج شدگی اعلام گردیده است آیا 1. ملاک شکستگی است یا خرد شدگی 2. ملاک تعیین دیه یا ارش ماده 593 است یا ماده 569 3. تداخل دیات حاکم است یا تعدد دیات ؟

نظر هیئت عالی

با تذکر به این که مطابق ماده 165 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صورت تردید در نظریه کارشناسی (پزشکی قانونی) نظر متخصص ملاک عمل است؛ نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان خرم دره استان زنجان؛ با حذف عبارت یا طبق نظر پزشکی قانونی در سطر انتهایی نظریه، مورد تأیید است.

نظر اکثریت

موضوع مانحن فیه خرد شدگی می‌باشد و فرق است بین شکستگی و خرد شدگی هر چند که خرد شدگی یکی از اقسام شکستگی می‌باشد همچنانکه قانونگذار در ماده 569 ق م ا بین خرد شدگی و شکستگی از لحاظ میزان دیه تفاوت قایل شده است.
ملاک در تعیین ارش ماده 593 است نه ماده 569، زیرا از بین رفتن بینی فی نفسه دارای دیه مقدر نیست و این در حالی است که ماده 569 در مورد اعضا دارای دیه مقدر است پس باید ارش تعیین گردد نه دیه هرچند که میزان ارش نباید از میزان دیه شستگی استخوان بینی کمتر باشد.
در موضوع مانحن فیه اگر کج شدگی ناشی از خرد شدگی باشد طبق ملاک ماده 546 ارش صدمه کوچکتر در ارش صدمه بزرگتر تداخل می کند ولی اگر ناشی از آن نباشد دو ارش مستقر است یک ارش برای خرد شدگی و یک ارش برای کج شدگی، زیرا اصل بر تعدد دیات است از طرفی موضوع مشمول ماده 543 ق م ا نمی‌باشد زیرا نوع صدمات متفاوت می‌باشد و مانحن فیه شرایط چهارگانه مندرج در ماده 543 را ندارد.
لذا قاضی مخیر است طبق نظر متخصص یا طبق نظر پزشکی قانونی دیه تعیین کند.

نظر اقلیت

موضوع مانحن فیه خرد شدگی می‌باشد ولی چون قواعد شکستگی استخوان بینی خاص بوده و قواعد منحصر به فردی دارد باید طبق ماده 594 عمل نمود و خرد شدگی را همان شکستگی تلقی نمود زیرا احتیاط بر این است که افراد به بیش از یک دیه محکوم نگردند.
در موضوع مانحن فیه کج شدگی دیه مستقلی ندارد و صرفا یک دیه مستقر است و ملاک ماده 594 می‌باشد.

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

برچسب‌ها